Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; thường trực, trưởng Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội nghị. 

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang đã báo cáo việc triển khai Kế hoạch số 216-KH/TU, ngày 06-7-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10-5-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Kế hoạch số 217-KH/UT, ngày 06-7-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30-5-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo việc triển khai Kế hoạch số 197-KH/TU, ngày 28-02-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 50-KL/TW, ngày 30-5-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kế hoạch số 213-KH/TU, ngày 03-7-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 52-KL/TW, ngày 30-5-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 Tại Hội nghị, đa số các ý kiến góp ý đều nhất trí cao, tán thành việc tiếp tục nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; về phát triển khoa học và công nghệ và xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, đề nghị Ban Cán sự Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện 04 kế hoạch của Tỉnh ủy về lĩnh vực này; báo, đài, các trang điện tử tích cực mở chuyên trang, chuyên mục về các lĩnh vực: khuyến học, khuyến tài; giáo dục - đào tạo; khoa học - công nghệ; xây dựng đội ngũ trí thức theo hướng đa dạng, hấp dẫn, phù hợp với trình độ, nhu cầu của người dân trong từng vùng trong tỉnh; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nhân rộng, biểu dương các mô hình, gương điển hình tiên tiến./.

Tin, ảnh: Quốc Tuấn