Ảnh minh họa (Ảnh:M.P)

Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng dự kiến đạt 4.071 tỷ đồng, tăng 1,39% so với tháng trước và tăng 18,89% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kinh tế nhà nước đạt 134 tỷ đồng, tăng 6,52%; kinh tế tập thể đạt 6 tỷ đồng, tăng 5,84%; kinh tế cá thể đạt 1991 tỷ đồng, tăng 18,23%; kinh tế tư nhân đạt 1.704 tỷ đồng, tăng 22,70%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 236 tỷ đồng, tăng 7,22% so với cùng kỳ.

Tính chung 7 tháng năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 25.992 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Phân theo nhóm ngành kinh doanh, doanh thu bán lẻ hàng hóa bảy tháng đạt 22.296 tỷ đồng, chiếm 85,78% tổng mức và tăng 10,97% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch ước đạt 2.144 tỷ đồng, chiếm 8,25% tổng mức và tăng 8,27% so với cùng kỳ năm trước; các ngành dịch vụ tiêu dùng khác ước đạt 1.552 tỷ đồng, chiếm 5,97% tổng mức và tăng 8,67% so cùng kỳ năm trước.

M.P