Ảnh minh họa. Nguồn: Thanh Hà

Cụ thể, tại Quyết định 1400/QĐ-TTg, Quyết định 1401/QĐ-TTg, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam và huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Tại Quyết định 1402/QĐ-TTg, Quyết định 1403/QĐ-TTg, huyện Thái Thụy và huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Phó Thủ tướng giao UBND các tỉnh Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Thanh Liêm, Văn Lâm, Thái Thụy, Tiền Hải tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Thanh Liêm (tỉnh Hà Nam) đã huy động đầu tư trên 1.429 tỷ đồng thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Hết năm 2018 huyện có 16/16 xã đạt chuẩn NTM, huyện hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM;  tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,56%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 43 triệu đồng/người/năm.

Sau gần 9 năm xây dựng NTM, huyện Văn Lâm đã huy động gần 2,2 nghìn tỷ đồng đầu tư thực hiện các tiêu chí. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt trên 60 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,82%. Huyện có 10/10 xã được UBND tỉnh công nhận NTM, đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM.

Thực hiện xây dựng nông thôn mới, đến nay, huyện Thái Thụy có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Huyện đã đầu tư hơn 3.874 tỷ đồng thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, trong đó có 56,69% từ nguồn nhân dân đóng góp và xã hội hóa. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 ước đạt 45,9 triệu đồng/người/năm; đến tháng 8/2019, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,36%; tỷ lệ lao động có việc làm đạt 98%. Huyện Thái Thụy phấn đấu đến năm 2020 có từ 2 đến 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%.

Huyện Tiền Hải đã huy động nguồn lực gần 2.250 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí. Kết quả, 100% số xã đạt chuẩn NTM, huyện hoàn thành 9/9 tiêu chí và không còn nợ xây dựng cơ bản. Trên địa bàn huyện có 120,2km đường trục xã, liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa đạt chuẩn; 870,78km đường trục thôn được cứng hóa (đạt 100% chỉ tiêu đề ra). Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2019 ước đạt 45,7 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,75%.

Bích Liên