Công tác giảng dạy tại Trường Cao đẳng Việt - Đức (Ảnh minh họa)

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ký ban hành, ngành LĐTB&XH cùng 3 đơn vị khác sẽ được phân bổ 10.784 triệu đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động năm 2018 để thực hiện 3 dự án.

Theo đó, trong 10 tỷ đồng triển khai dự án 1 (đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp), Trường Cao đẳng Việt - Đức tiếp nhận 8 tỷ đồng kinh phí thực hiện mua sắm tập trung thiết bị đào tạo của các nghề chuyển giao từ Úc; Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh tiếp nhận 2 tỷ đồng kinh phí thực hiện mua sắm thiết bị đào tạo nghề trọng điểm.

Trong 379 triệu đồng phân bổ thực hiện dự án 2 (phát triển thị trường lao động và việc làm), Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Tĩnh tiếp nhận 250 triệu đồng cho hoạt động thu thập, xử lý thông tin về nguồn cung lao động; Sở LĐTB&XH tiếp nhận 129 triệu đồng để thu thập, xử lý thông tin về cầu lao động.

Đối với 405 triệu đồng thực hiện dự án 3 (tăng cường an toàn, vệ sinh lao động), Sở LĐTB&XH tiếp nhận để thực hiện nhiệm vụ nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động; tuyên truyền, huấn luyện, giáo dục nâng cao nhận thức, kỹ năng và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

UBND tỉnh giao các đơn vị được phân bổ chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và thực hiện thanh quyết toán theo quy định hiện hành; Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở LĐTB&XH và các cơ quan, đơn vị quan liên quan giải ngân nguồn vốn kịp thời, đúng quy định./.

Minh Anh