leftcenterrightdel
 Triển lãm giới thiệu nhiều tài liệu, hiện vật mang giá trị lịch sử .Trong ảnh: Chỉ thị "Phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp" của Trung ương Đảng ngày 15/10/1947.
leftcenterrightdel
 Nghị quyết ngày 02/07/1976 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa VI về tên nước, quốc kỳ, quốc huy, thủ đô và quốc ca.
leftcenterrightdel
Truyền đơn “Kính cáo đồng bào” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
leftcenterrightdel

Phụ trương đặc biệt của Báo Nhân dân, Trung ương Cục miền Nam, Đảng Lao động Việt Nam số 67, ra ngày 1/8/1954 về Hiệp định đình chiến ở Đông Dương.

leftcenterrightdel
Bộ kèn đồng phần nhiều bị hoen rỉ được ban nhạc Giải phóng quân sử dụng cử hành Quốc ca trong buổi lễ Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (ngày 2/9/1945).  
leftcenterrightdel
Cờ ''Tiểu đoàn Bình Ca'' của Tiểu đoàn 42, Trung đoàn 47 đã đánh chìm tàu địch ở Bình Ca trên sông Lô – Đoan Hùng, được mang tên tiểu đoàn  Bình Ca do Đại tướng Võ Nguyễn Giáp tặng. 
leftcenterrightdel
Sưu tập báo được phát hành từ năm 1941 đến năm 1945. 
leftcenterrightdel

Một số vũ khí thô sơ  (gươm, giáo, mác, kiếm…) của nhân dân sử dụng trong
ngày Tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945. 

leftcenterrightdel
Bộ sưu tập Truyền đơn phát hành trước Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945.  

Duy Bách