Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực GD&ĐT và các lĩnh vực liên quan để vận dụng vào công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo ngành GD&ĐT ở địa phương.

Gương mẫu về đạo đức, lối sống, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

                     Ông Thái Văn Thành (trái ảnh) nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An.

                                   Đây là giám đốc Sở GD&ĐT đầu tiên có học hàm giáo sư. Ảnh: TL

Tâm huyết và có trách nhiệm với công việc, quản lý, điều hành; phong cách làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; quyết đoán, chịu trách nhiệm với công việc, quản lý, điều hành; có tinh thần dám nghĩ, dám làm và có lòng say mê học hỏi, nghiên cứu, sáng tạo, năng động để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; lối sống trung thực, khiêm tốn, liêm chính, giản dị; tích cực ngăn ngừa những biểu hiện tiêu cực trong GD&ĐT ở địa phương.

Có năng lực dự báo, tư duy chiến lược, định hướng phát triển và tổng kết thực tiễn; năng lực quản lý sự thay đổi; năng lực xử lý thông tin và truyền thông trong GD&ĐT.

Có năng lực tham mưu cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc xây dựng, triển khai các chủ trương, chính sách về GD&ĐT; năng lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của sở GD&ĐT theo quy định để giải quyết các vấn đề về GD&ĐT tại địa phương.

Có năng lực tập hợp quần chúng, đoàn kết nội bộ, thực hiện dân chủ; xây dựng môi trường làm việc văn hóa, phát huy sức sáng tạo của các thành viên trong cơ quan Sở GD&ĐT và các cơ sở giáo dục trực thuộc.

Có năng lực phối hợp với các cấp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chăm lo phát tri ển giáo dục tại địa phương.

Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Sở GD&ĐT theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Có thời gian công tác trong ngành giáo dục từ 5 năm trở lên.

Với Giám đốc Sở GD&ĐT, ngoài các quy định trên, cần đáp ứng các yêu cầu sau: Tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Đã đảm nhiệm chức vụ Phó giám đốc Sở GD&ĐT hoặc chức vụ tương đương trở lên. Được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chức danh Giám đốc Sở GD&ĐT hoặc chức danh tương đương.

Phó giám đốc Sở GD&ĐT, ngoài các quy định chung, cần tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực công tác đảm nhiệm. Đã đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng hoặc phó trưởng phòng thuộc Sở GD&ĐT hoặc chức vụ tương đương trở lên. Được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chức danh Phó giám đốc Sở GD&ĐT hoặc chức danh tương đương.

Đối với trường hợp nữ từ đủ 50 tuổi trở lên và nam từ đủ 55 tuổi trở lên đã được bổ nhiệm giữ chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Sở GD&ĐT trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì không yêu cầu phải có đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư này.

Các trường hợp dưới 50 tuổi đối với nữ và dưới 55 tuổi đối với nam đã được bổ nhiệm giữ chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Sở trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành nhưng chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn thì trong thời gian nhiệm kỳ bổ nhiệm phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư này.

Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Sở GD&ĐT quy định tại Thông tư này là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền thực hiện; kiểm tra, giám sát, thanh tra việc quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng công chức giữ chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Sở GD&ĐT.

Cán bộ, công chức, viên chức khi được xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Sở GD&ĐT phải đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định chung của Đảng, Nhà nước, đồng thời đảm bảo các tiêu chuẩn quy định tại Thông tư này./.

Hải Bình