Gửi các đ/c Lu-na-tsác-ski
Pô-cơ-rốp-xki, và Lót-ken-xơ

Ngày càng có nhiều triệu chứng cho thấy rằng đứng về tính hệ thống và tính kế hoạch của công tác tác mà nói thì công việc ở Bộ Dân ủy Giáo dục chẳng hề được cải thiện, mặc dù đã có các chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương và các nhiệm vụ đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương giao trong khi cải tổ Bộ dân ủy Giáo dục.

Bao giờ thì kế hoạch cơ bản về công tác sẽ lập xong? Trong kế hoạch ấy sẽ có những vấn đề gì? Có phải có những vấn đề như: soạn sách giáo khoa, - màng lưới thư viện và việc sử dụng màng lưới ấy, - các trường kiểu mẫu, - chế độ báo cáo của giáo viên, - các giáo trình, chương trình các buổi giảng, các buổi học tại trường, - kiểm tra mức độ thực hiện các chương trình và tiến trình công việc học tập?

Hay là những vấn đề khác? Những vấn đề nào?

Những vấn đề nào được coi là quan trọng nhất, đột xuất?

Có những nghị quyết về điều đó không? Những biện pháp nào để kiểm tra đôn đốc một các có hệ thống việc chấp hành?

Đề nghị trả lời, ngắn gọn.

Chủ tịch Hội đồng Dân ủy
V.U-li-a-nốp (Lê-nin)

V.I.Lênin, Toàn tập, Tiếng Nga, xuất bản lần thứ 5, t.52, tr.133-134.