Đại hội IX cho rằng, trong thời kỳ mới, nhiệm vụ của bộ Dân ủy Giáo dục là đào tạo, trong thời hạn hết sức ngắn, những lớp cán bộ chuyên gia xuất thân công nông, cho tất cả lĩnh vực; và đề nghị tăng cường hơn nữa mối liên hệ giữa công tác giáo dục nhà trường và ngoài nhà trường với những nhiệm vụ kinh tế trước mắt trong toàn cả nước cộng hòa, cũng như trong một vùng hoặc một địa phương nhất định. Nhất là, Đại hội IX các Xô-viết nhận xét rằng nghị quyết về việc tuyên truyền cho kế hoạch điện khí hóa nước Nga của Đại hội lần thứ VIII các Xô-viết hoàn toàn chưa được thi hành đầy đủ, và yêu cầu người ta tổ chức một cách đều đặn bên cạnh mỗi trạm phát điện, bằng cách huy động tất cả mọi lực lượng thích hợp, những cuộc nói chuyện, những cuộc diễn giảng, những buổi thực tập đặng làm cho công nhân và nông dân làm quen với điện khí, ý nghĩa của nó và kế hoạch điện khí hóa; trong các huyện chưa có một trạm phát điện nào, thì người ta phải xây dựng hết sức nhanh dù chỉ là những trạm phát điện nhỏ, những trạm này cần trở thành trung tâm địa phương của công tác tuyên truyền nói trên, giáo dục và khuyến khích tất cả những sáng kiến trong lĩnh vực này.

V.I.Lênin, Toàn tập, Tiếng Nga, xuất bản lần thứ 5, t.44, tr.337-338