Đội quân giáo viên phải đề ra cho mình những nhiệm vụ giáo dục to lớn và trước hết họ phải trở thành đội quân chủ yếu trong sự nghiệp giáo dục xã hội chủ nghĩa. Phải giải thoát cuộc sống và tri thức khỏi sự phục tùng vào tư bản, khỏi ách tư sản, không thể tự hạn chế mình trong khuôn khổ sự hoạt động nhỏ hẹp của các nhà giáo. Giới giáo viên phải tự hòa mình với quần chúng lao động đang đấu tranh. Nhiệm vụ của nền sư phạm mới là gắn liền hoạt động của các nhà giáo với nhiệm vụ tổ chức xã hội theo chủ nghĩa xã hội.

Phải nói rằng đa số giới tri thức của nước Nga cũ tỏ ra đối địch trực tiếp chống Chính quyền xô-viết, và không nghi ngờ gì nữa, không phải dễ dàng khắc phục được những khó khăn do tình hình đó gây ra. Trong quảng đại quần chúng giáo viên quá trình thức tỉnh mới chỉ bắt đầu, và những giáo viên nhân dân chân chính không thể bó mình trong khuôn khổ tổ chức của Hội liên hiệp các nhà giáo toàn Nga, mà phải vững tin đi vào quần chúng để tuyên truyền. Con đường đó sẽ dẫn tới cuộc đấu tranh chung của giai cấp vô sản và của giới giáo viên nhằm giành thắng lợi cho chủ nghĩa xã hội. (Trong tiếng vỗ tay của toàn hội trường Lê-nin rời cuộc họp).

V.I.Lênin, Toàn tập, Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, 1971, tr.27, tr.571-572.