Đại hội XII Công đoàn Việt Nam - Ảnh: Minh Châu

Đề án nhân sự Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII đặt ra yêu cầu xây dựng Ban Chấp hành tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới và đảm bảo việc tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII có số lượng, cơ cấu hợp lý, đảm bảo về tiêu chuẩn, chất lượng.

Trong đó, cơ cấu Ban Chấp hành khóa XII phải kế thừa những yếu tố hợp lý trong cơ cấu Ban Chấp hành khóa XI, có sự điều chỉnh, bổ sung, đổi mới theo hướng phát triển phù hợp với tình hình mới; đảm bảo đại diện công đoàn các cấp, các thành phần kinh tế, theo ngành nghề, địa phương, lĩnh vực; kết hợp hài hòa giữa 3 độ tuổi, đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ theo quy định. Công tác chuẩn bị nhân sự phải đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy trình, quy định của Đảng, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Người được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII phải đảm bảo tiêu chuẩn chung của cán bộ quy định trong Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Quy định số 89-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và một số tiêu chuẩn khác như có uy tín, có phương pháp hoạt động và khả năng đoàn kết, tập hợp quần chúng; có tinh thần đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động

Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI dự kiến có số lượng gồm 175 ủy viên, giữ nguyên so với nhiệm kỳ Đại hội XI. Đại hội sẽ chọn ra 166 ủy viên Ban Chấp hành, số còn lại sẽ bổ sung sau khi sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Tổng Liên đoàn theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

Báo cáo kết quả thảo luận tại các đoàn đại biểu về nhân sự Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ khóa XII do Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI Bùi Văn Cường trình bày cho thấy, các đoàn đều thống nhất với đề án nhân sự và danh sách Ban Chấp hành chuẩn bị, không có người đề cử và ứng cử.

Tuy nhiên, qua lấy phiếu tín nhiệm, chỉ có 161 trường hợp quá bán. Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu 161 đồng chí vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ khóa XII. 14 trường hợp sẽ bổ sung trong nhiệm kỳ.

Ngay sau đó, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII đã họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu các chức danh Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch; 16 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm và 2 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Kết quả, đồng chí Bùi Văn Cường được tín nhiệm tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII với số phiếu tín nhiệm 100%.

Đồng chí Bùi Văn Cường tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - Ảnh: Minh Châu

4 Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam gồm: 2 Phó Chủ tịch tái đắc cử là Trần Thanh Hải và Trần Văn Thuật; 2 tân Phó Chủ tịch là Ngọ Duy Hiểu và Phan Văn Anh.

Đồng chí Bùi Văn Cường, sinh ngày 18/6/1965; Quê quán: Thăng Long, Kinh Môn, Hải Dương; Trình độ học vấn: Tiến sĩ kỹ thuật;

Trước khi là Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI, XII, đồng chí từng đảm nhận các vị trí: Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. 
Minh Châu