Chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng

Thứ hai, 01/07/2019 22:16
(ĐCSVN) – Đó là chỉ đạo của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng diễn ra chiều 1/7.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 71 điểm cầu trên cả nước. Dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương; đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu Quốc hội; thường trực các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và lãnh đạo, chuyên viên ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy.

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: HH)

Báo cáo do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình trình bày tại hội nghị cho biết, trong 6 tháng vừa qua, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tích cực, chủ động tham mưu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, bám sát 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp tại Kết luận số 05-KL/BTCTW tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, tích cực triển khai, thực hiện, hoàn thành một khối lượng công việc lớn, có nhiều kết quả, mô hình mới, cách làm sáng tạo.

Ngành đã chủ động công tác tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Toàn Ngành đã tập trung cao độ trí tuệ, công sức tham mưu Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng với nội dung căn bản, đổi mới, công khai, minh bạch, đầy đủ, rõ ràng, cụ thể để giúp các địa phương, đơn vị triển khai, thực hiện thuận lợi, tổng thể, đồng bộ, liên thông.

Toàn ngành đã hoàn thành việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII với những kết quả tích cực, dần đi vào thực chất hơn.

Việc thực hiện sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm Ngành Tổ chức xây dựng Đảng bước đầu đạt kết quả tốt; giải quyết kịp thời chế độ, chính sách, làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ chịu tác động của việc bố trí, sắp xếp.

Ngành đã thực hiện đồng bộ các nội dung công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, đã trình Bộ Chính trị xem xét, phê duyệt quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; làm tốt công tác thẩm tra, xác minh và thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ, đảng viên thuộc quản lý của cấp ủy các cấp.

Công tác phối hợp giữa Ban Tổ chức Trung ương, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và trong toàn Ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường và phát huy hiệu quả.

Công tác thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng được triển khai với nhiều hình thức, nội dung, phong phú, đa dạng, thiết thực với tinh thần “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, gắn với việc triển khai, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019.

Các nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ khóa XII, đặc biệt là 3 nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn đảng, về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy và về xây dựng đội ngũ cán bộ đã được các cấp ủy, tổ chức đảng và toàn hệ thống chính trị tập trung triển khai toàn diện, đạt nhiều kết quả quan trọng.

 

 Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ
6 tháng cuối năm 2019 Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng vươn lên, khắc phục khó khăn của toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, đồng thời khẳng định những kết quả đạt được là do toàn Ngành đã chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và cấp ủy các cấp, sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, ban, ngành, địa phương.

Nhấn mạnh nhiệm vụ 6 tháng cuối năm rất nặng nề, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị toàn Ngành tập trung triển khai thực hiện tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tham mưu cấp ủy quán triệt và triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kịp thời ban hành Hướng dẫn một số vấn đề về công tác nhân sự tại đại hội đảng bộ các cấp. Thực hiện tốt nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Điều lệ Đảng. Tập trung hoàn thiện Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Tích cực, chủ động chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp, bảo đảm cho sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp.

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng yêu cầu, cần thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất lượng quy hoạch cấp ủy. Tham mưu cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ. Thực hiện đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá cán bộ; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Kết hợp hài hòa giữa chuẩn bị nhân sự tại chỗ với điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Chú trọng nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; có giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả sự chống phá của các thế lực thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổng thể của hệ thống chính trị; rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhất là các cơ quan hợp nhất, sáp nhập. Xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách phù hợp để thúc đẩy việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Kịp thời giải quyết chế độ, chính sách đối với các đối tượng chịu tác động trực tiếp bởi việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Về thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu, đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ; chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo. Thực hiện nghiêm cơ chế đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ; cơ chế bồi dưỡng, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, thực hiện có hiệu quả các quy định về trách nhiệm nêu gương. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng yêu cầu cần thực hiện tốt công tác nhân sự thường xuyên. Tiếp tục hoàn thiện chế độ, chính sách để tạo động lực cho cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, cống hiến; thực hiện tốt chính sách đối với người có công và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ các cấp. Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, củng cố các loại hình tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Coi trọng hơn nữa công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là vấn đề chính trị hiện nay.

Cùng với đó, đẩy mạnh phân cấp gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp trên với cấp dưới; giám sát của cấp dưới đối với cấp trên; giám sát cùng cấp và đẩy mạnh tự kiểm tra, giám sát. Xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh với đội ngũ cán bộ “trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông”.

Trong 6 tháng cuối năm, cần chuẩn bị tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (dự kiến vào quý IV-2019) để tuyên dương và nhân rộng các điển hình, tấm gương người tốt việt tốt, những cách làm hay, sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng, từ đó tạo tiền đề tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Hiền Hòa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực