Long An: Sắp xếp bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị

Thứ ba, 03/09/2019 18:46
(ĐCSVN)- Theo Sở Nội vụ tỉnh Long An, sau gần 2 năm thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Trung ương, kết quả cho thấy bước đầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tại địa phương.

Thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, cơ cấu bên trong các cơ quan hành chính trong tỉnh, Long An đã giảm được 65 tổ chức trực thuộc, trong đó cấp tỉnh 50, cấp huyện 15; cùng với đó là giảm được 49 chức danh cấp trưởng, trong đó cấp tỉnh là 34, cấp huyện là 15, và 35 chức danh cấp phó, cấp tỉnh là 18, cấp huyện là 17.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, toàn tỉnh Long An cũng đã giảm 115 đơn vị, trong đó, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh giảm 37 đơn vị, cấp huyện giảm 78 đơn vị. Riêng đối với cấp xã, tỉnh Long An thực hiện bố trí kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách đến ngày 20/2/2019, trung bình chung của tỉnh đã giảm 51,49%, tương ứng giảm 2.000 người so với quy định; cấp ấp, khu phố bố trí chức danh ở ấp, khu phố giảm 37,21%, tương ứng với giảm 2.218 người.

Theo ông Nguyễn Văn Chóng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An, trước khi sắp xếp lại theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương, bộ máy của hệ thống chính trị của tỉnh này còn một số bộ phận chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, chưa phát huy hiệu quả như mong muốn mặc dù lực lượng cán bộ, công chức, viên chức khá đông. Có trường hợp, cùng một nhiệm vụ có thể liên quan đến hai đơn vị, nên khi triển khai đến cơ sở lại bị chồng chéo, lãng phí nguồn lực, đôi khi chỉ đạo không thống nhất. Việc sáp nhập, hợp nhất một số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có sự tương đồng, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, không chỉ giúp tinh gọn bộ máy mà còn thống nhất trong quản lý, chỉ đạo công tác, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Cụ thể như, TP.Tân An hiện có 81/91 biên chế công chức được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao năm 2019; 1.326/1.424 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập được tỉnh giao năm 2018, trong đó, biên chế làm việc trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục là 1.290/1.382 người. Tiếp tục thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU và Kế hoạch 48-KH/TU, ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo các Nghị quyết của Trung ương đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khu phố bảo đảm theo tiến độ đề ra, TP.Tân An đã giảm 158/257 người hoạt động không chuyên trách xã, phường, tỷ lệ giảm đạt trên 61%; 421/719 người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố, theo đó, tỷ lệ giảm đạt trên 58%.

Do làm tốt công tác tuyên truyền nên tất cả cán bộ, công chức, viên chức đã có sự thống nhất cao. Đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương dần đi vào hoạt động ổn định, bước đầu phát huy hiệu quả, nhất là hoạt động điều hành của người đứng đầu trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Long An tiếp dân. (Ảnh: Báo Long An)

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An, mặc dù các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động và cơ bản hoàn thành các nội dung sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo Đề án số 02-ĐA/TU theo lộ trình và tiến độ, tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn phát sinh một số tồn tại, hạn chế như việc xây dựng hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị còn chậm. Một số nơi còn lúng túng, thiếu chặt chẽ, có biểu hiện đùn đẩy trách nhiệm. Khâu phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, còn điều chỉnh làm ảnh hưởng chung đến tiến độ thực hiện đề án so với sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bên cạnh đó, chế độ, chính sách cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đến nay vẫn chưa được ban hành. Việc triển khai thực hiện chế độ kiêm nhiệm cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, ấp, khu phố còn chậm. Ngoài ra, việc đổi mới hoạt động của các tổ chức hội có tính chất đặc thù, hội được giao định suất cũng gặp nhiều vướng mắc.v.v…

Trước thực trạng trên, tỉnh Long An sẽ tiếp tục xây dựng, rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ theo vị trí việc làm đi đôi với việc tinh giản biên chế theo lộ trình được phê duyệt; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tập trung vào công tác bồi dưỡng ngắn hạn, cập nhật các kỹ năng, kiến thức; tiếp tục thực hiện các nội dung sắp xếp, sáp nhập một số cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, các đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện kiêm nhiệm đối với một số chức danh.

Đồng thời, Long An sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc sáp nhập hoặc hợp nhất các đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo, y tế; đối với đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục và đào tạo nhằm hình thành trường phổ thông có nhiều cấp học, bảo đảm sự đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh, tránh sự so bì giữa các địa phương; thực hiện việc chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập sang đơn vị tự bảo đảm đầu tư, chi thường xuyên.

Ngành nội vụ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách tinh giản biên chế gắn với việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy; hướng dẫn cụ thể để các địa phương thực hiện tốt việc sắp xếp bộ máy bên trong sau khi sáp nhập và bảo đảm duy trì hoạt động hiệu quả; đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức,... nhằm tạo sự nhất quán, đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ này./.

K.V

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực