Ngày 21/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận 43-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" và tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận 2019 cho các cấp ủy trực thuộc và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận trong Đảng bộ Khối.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm phát biểu tại hội nghị.
(Ảnh: HM)

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Lại Xuân Lâm cho biết: Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Kết luận 43-KL/TW tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cơ bản nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, ban chấp hành các đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức... Trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác dân vận trong tình hình mới; tập trung thực hiện tốt công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu chủ trương, chính sách hợp lòng dân.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Lại Xuân Lâm nêu rõ, để nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ Khối, các cấp ủy trực thuộc tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, ban chấp hành các đoàn thể, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức... đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới; thực hiện tốt Nghị quyết 04-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước... đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động. Đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy các cấp đưa nội dung kiểm tra, giám sát về công tác dân vận vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy và ủy ban kiểm tra.

 

Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Ngọc Anh đã trực tiếp quán triệt, phân tích làm rõ các nội dung Kết luận 43-KL/TW đến các đại biểu . (Ảnh: HM)

Đồng chí Lại Xuân Lâm đề nghị để làm tốt công tác dân vận của cơ quan nhà nước, các cấp ủy trực thuộc phối hợp với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan, đơn vị đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu chủ trương, chính sách hợp lòng dân; đổi mới lề lối làm việc, thực thi đạo đức công vụ, chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Tại Hội nghị, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Ngọc Anh đã trực tiếp quán triệt, phân tích làm rõ các nội dung Kết luận 43-KL/TW của Ban Bí thư tới các cấp ủy trực thuộc và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận trong Đảng bộ Khối./.

 

 

 

Khánh Lan