(ĐCSVN) - Ngày 20/8/2015, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư số 11/2015/TT-NHNN Hướng dẫn xử lý các khoản nợ vay của công ty nông, lâm nghiệp tại tổ chức tín dụng khi thực hiện sắp xếp, đổi mới theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP (Nghị định số 118) ngày 17/12/2014 của Chính phủ.

 

 Ảnh minh họa. (Nguồn: P.C)

Theo đó, về nguyên tắc xử lý nợ, Thông tư nêu rõ:

Thứ nhất, khoản nợ vay tổ chức tín dụng (TCTD) của công ty nông, lâm nghiệp phải được bảo toàn trong quá trình sắp xếp, đổi mới theo quy định tại Nghị định số 118.

Thứ hai, trước khi được sắp xếp, đổi mới theo Đề án sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt, công ty nông, lâm nghiệp phải huy động các nguồn vốn hợp pháp để thanh toán các khoản nợ vay cho TCTD hoặc thỏa thuận với TCTD về phương án xử lý khoản nợ vay.

Thứ ba, thời điểm xử lý khoản nợ vay là thời điểm chuyển đổi hoặc một thời điểm khác sau thời điểm chuyển đổi theo thỏa thuận giữa TCTD và công ty nông, lâm nghiệp.

Thứ tư, TCTD thực hiện xử lý khoản nợ vay đối với công ty nông, lâm nghiệp theo quy định tại Thông tư này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Liên quan đến việc đối chiếu, xác nhận khoản nợ vay, Thông tư nêu rõ: Sau khi công ty nông, lâm nghiệp có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về thực hiện sắp xếp, đổi mới theo quy định tại Nghị định 118, TCTD và công ty nông, lâm nghiệp phải thực hiện ngay việc đối chiếu, xác nhận khoản nợ vay cần phải xử lý, tài sản bảo đảm của khoản nợ vay trên cơ sở hợp đồng tín dụng, hồ sơ về tài sản bảo đảm tiền vay, giấy nhận nợ và các tài liệu khác có liên quan.

Thông tư cũng đưa ra các quy định cụ thể về: Xử lý khoản nợ vay; xử lý nợ vay đối với trường hợp đất của công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về địa phương quản lý mà tài sản trên đất hình thành từ nguồn vốn vay TCTD.

Ngoài ra, TCTD phải thường xuyên rà soát, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng sau khi khoản nợ vay được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ. Khoản nợ vay đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại Thông tư này nhưng khách hàng vẫn không trả được nợ khi đến hạn theo thời hạn cơ cấu lại thì TCTD không được tiếp tục giữ nguyên nhóm nợ và thực hiện phân loại khoản nợ vay theo quy định hiện hành...

Thông tư có hiệu lực từ ngày 5/10/2015./.