“Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (1930-2007)” – Công trình thắm tình hữu nghị

Thứ hai, 29/06/2020 08:36
Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa X) và Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào (khóa VIII) đã quyết định tổ chức hợp tác cùng biên soạn công trình “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào; Lào - Việt Nam (1930-2007)”.

Công trình lịch sử nhằm gìn giữ những giá trị lịch sử, đúc kết những vấn đề lý luận, thực tiễn, rút ra những bài học kinh nghiệm, góp phần vun đắp và nâng cao hiệu quả mối quan hệ, hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. 

Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện, được sự quan tâm sát sao của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương của hai Đảng, cùng với sự miệt mài và nỗ lực phấn đấu của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu của hai nước, sự đóng góp tích cực của cán bộ và các cựu chiến binh Lào, các cựu chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam..., công trình được nghiên cứu, biên soạn theo các quy trình và chuẩn mực khoa học, trên tinh thần cộng đồng trách nhiệm, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau của cả hai bên. Các sản phẩm đã trình bày có hệ thống, sâu sắc, toàn diện và khách quan quá trình xây dựng và phát triển của mối quan hệ đặc biệt, liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử, trên các lĩnh vực từ năm 1930 đến 2007.

Toàn bộ công trình đã tái hiện sinh động bức tranh lịch sử về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; làm sáng tỏ quy luật tất yếu, khách quan hai dân tộc phải đoàn kết, nương tựa vào nhau, cùng nhau chống lại kẻ thù chung trong chiến tranh giải phóng dân tộc và cùng nhau “chia ngọt sẻ bùi” trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công trình đã góp phần tổng kết, phân tích, đánh giá những đặc điểm của mối “quan hệ đặc biệt” và đúc kết những bài học kinh nghiệm, đồng thời gợi mở những vấn đề vận dụng vào hiện tại và tương lai.

Công trình gồm có 6 sản phẩm: Sản phẩm chính “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào; Lào - Việt Nam 1930-2007”; Văn kiện Đảng và Nhà nước; Biên niên sự kiện; Hồi ký; tập Sách ảnh tư liệu và bộ phim “Bản anh hùng ca quan hệ Việt – Lào”.
Sản phẩm chính được thu thập xử lý qua 645 đầu mục tài liệu tiếng Việt, tiếng Lào và các tiếng nước ngoài khác, trong đó phần lớn là các tài liệu, tư liệu gốc, có độ tin cậy cao. 

Bộ Văn kiện Đảng và nhà nước gồm 5 tập với 558 văn bản quan trọng, gồm những bài viết của đồng chí Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh về cách mạng Đông Dương; tài liệu của Trung ương hai Đảng: cương lĩnh chính trị, tuyên bố chung, nghị quyết, quyết định, thông tư, thông tri, chỉ thị, điện, thư, công văn; một số bài viết và phát biểu của các đồng chí lãnh đạo hai Đảng và hai Nhà nước; tài liệu của hai Nhà nước cấp trung ương: hiệp định, hiệp nghị, hiệp ước, nghị định, tuyên bố chung, bản thỏa thuận, công hàm ngoại giao, đề án, điện, thư, tài liệu của các bộ, ban, ngành của hai nước có liên quan đến quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Bộ sách Biên niên sự kiện gồm 2 tập với 1.954 sự kiện chọn lọc, làm sáng tỏ những sự kiện lịch sử về tình đoàn kết chiến đấu, thuỷ chung, son sắt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong những năm tháng đấu tranh đầy hy sinh, gian khổ, giành độc lập dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Bộ sách Hồi ký gồm 3 tập, tập hợp trên hai trăm năm mươi bài viết của các nhà lãnh đạo hai nước, của cán bộ, cựu chiến binh Lào, của các chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam, đã phản ánh sinh động, sâu sắc về mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Mặt trận và các tổ chức, đoàn thể nhân dân, các ngành, các địa phương của Việt Nam và Lào. Các bài viết đã phản ảnh sinh động, phong phú những tình cảm đầy nghĩa tình của cán bộ chuyên gia, chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam và cán bộ, chiến sĩ Lào, được đùm bọc, che trở của đồng bào các dân tộc, đã kề vai, sát cánh bên nhau trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần làm nên những bản anh hùng ca Việt – Lào thắm tình hữu nghị. Sản phẩm được xếp loại xuất sắc.

Bộ Sách ảnh là sản phẩm chung, công trình hợp tác đầu tay về sách ảnh giữa Việt Nam và Lào. Thông qua hơn 300 tấm ảnh được chọn lọc, tiêu biểu về nội dung và nghệ thuật, trong đó có nhiều bức ảnh tư liệu quý lần đầu tiên được công bố đã phản ánh khách quan, có hệ thống về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, liên minh chiến đấu và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào. Đồng thời, phản ánh rõ nét tương đồng về văn hóa, lịch sử và đời sống, tạo nên khối đoàn kết gắn bó keo sơn của nhân dân hai nước, gắn hai dân tộc luôn kề vai sát cánh bên nhau cùng chiến đấu, đồng cam cộng khổ, vượt qua nhiều gian nan thử thách, để giành thắng lợi trong kháng chiến cũng như trong xây dựng đất nước. 

Bộ phim tài liệu “Bản anh hùng ca quan hệ Việt – Lào” gồm 10 tập phim nhựa (độ dài 100 phút) với nhiều thước phim tư liệu quý giá lần đầu tiên được sưu tầm và ấn hành. Nội dung và bố cục của bộ phim phù hợp với các sự kiện lịch sử, phản ánh hệ thống và khá toàn diện, phong phú, sinh động các hoạt động trong tiến trình phát triển quan hệ đặc biệt của hai nước Việt Nam – Lào, từ liên minh chiến đấu chống kẻ thù chung, nhằm giải phóng dân tộc của mỗi nước đến quan hệ hợp tác toàn diện trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân hai nước.

Công trình “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam (1930-2007)” nói chung và các sản phẩm nói riêng đã đạt được giá trị khoa học, chính trị, tư tưởng, góp phần thiết thực trong công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ; đồng thời, nâng cao ý thức giữ gìn, vun đắp và phát triển mãi mãi mối quan hệ tốt đẹp, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào; đấu tranh chống lại sự xuyên tạc, bóp méo lịch sử của các thế lực thù địch chia rẽ tình đoàn kết của nhân dân hai nước Việt – Lào anh em.

Đây là công trình lịch sử thắm đượm tình hữu nghị Việt – Lào, được tổ chức nghiên cứu và biên soạn có quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Công trình được thực hiện tương xứng với tầm vóc lớn lao của mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai dân tộc và nhân dân hai nước, đáp ứng đúng tinh thần Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đề ra.

Ánh Dương
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực