Trên 6,2 triệu lượt thi Tìm hiểu 90 năm ngành Tuyên giáo của Đảng

Trên 6,2 triệu lượt thi Tìm hiểu 90 năm ngành Tuyên giáo của Đảng

(ĐCSVN) - Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” trên mạng Vcnet đã có trên 6,2 triệu lượt thi; trên 20 triệu lượt bạn đọc tìm hiểu lịch sử ngành Tuyên giáo. Cuộc thi trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng hướng tới kỷ niệm 90 năm ngành Tuyên giáo của Đảng.
Đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân là đầu tư cho phát triển
Đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân là đầu tư cho phát triển
(ĐCSVN) – Ngày 25/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng...
Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030
Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030
(ĐCSVN) - Ngày 09 tháng 10 năm 2014, Bộ Chính trị khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 37-NQ/TW về “công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm...
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận
(ĐCSVN) - Ngày 16/4/2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 44-CT/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát...
Ngành Tuyên giáo TP HCM Tiếp tục dấn thân thực hiện sứ mệnh Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao
Ngành Tuyên giáo TP HCM: Tiếp tục dấn thân thực hiện sứ mệnh Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao

(ĐCSVN) - Đồng chí Nguyễn Văn Nên đánh giá cao ý tưởng tổ chức chào cờ đầu tuần kết hợp kể những câu chuyện về Bác Hồ, đồng thời mong tiếp tục phát huy việc này. Theo đồng chí, để thực hiện và duy trì việc này, từng cán bộ, đảng viên nhận thức thấu hiểu, trách nhiệm, xuất phát từ tấm lòng, tình cảm của mình. Điều này thể hiện nhận thức đúng về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh ngay trong chính cơ quan, đơn vị của mình.

Làm sáng tỏ hơn vị trí, vai trò và những thành tựu quan trọng của công tác tuyên giáo
Làm sáng tỏ hơn vị trí, vai trò và những thành tựu quan trọng của công tác tuyên giáo

(ĐCSVN) – Phát biểu kết luận Hội thảo khoa học “Công tác Tuyên giáo của Đảng – 90 năm chặng đường vẻ vang - Thành tựu và Tầm nhìn”, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, qua Hội thảo đã làm sáng tỏ hơn vị trí, vai trò và những thành tựu quan trọng của công tác tuyên giáo.

Quy định số 08-QĐi TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

(ĐCSVN) - Ngày 25 tháng 10 năm 2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Quy định số 08-QĐi/TW Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương.

Bạn Trần Quang Quân giành giải Nhất tuần 14 Cuộc thi
Bạn Trần Quang Quân giành giải Nhất tuần 14 Cuộc thi

(ĐCSVN) – Giải Nhất tuần 14 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng đã thuộc về bạn Trần Quang Quân, giáo viên Trường THPT Tràm Chim, Thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

Hướng dẫn tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng
Hướng dẫn tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng

“Công tác tuyên truyền cần bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng, đặc biệt đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm; chủ động cập nhật, bám sát tiến độ, quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng”.

Quan điểm của Đảng tại Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII
Quan điểm của Đảng tại Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII

Xin giới thiệu cùng bạn đọc quan điểm của Đảng tại Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bổ sung, phát triển năm 2011
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)

(ĐCSVN) - Cương lĩnh nêu rõ: Mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta là xây dựng được về cơ bản nền tảng kinh tế của chủ nghĩa xã hội với kiến trúc thượng tầng về chính trị, tư tưởng, văn hoá phù hợp, tạo cơ sở để nước ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Công tác tư tưởng, tuyên giáo phải luôn đổi mới
Công tác tư tưởng, tuyên giáo phải luôn đổi mới

“Công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo phải luôn luôn đổi mới, không thể sáo mòn, phải thực hiện bằng nhiều kênh thông tin phong phú, đa dạng, hiện đại. Chú trọng lĩnh vực giáo dục lý luận chính trị. Đó chính là để giữ vững sự kiên định, trung thành về lý tưởng, đừng để xẩy ra hiện tượng nói chẳng biết đúng sai, chẳng dám tỏ rõ chính kiến”.

Cán bộ, đảng viên “không được hứa mà không làm”
Cán bộ, đảng viên “không được hứa mà không làm”

(ĐCSVN) – Từ năm 2007 đến nay, Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai trong toàn Đảng ta, toàn dân ta, trong đó, năm 2014 và 2016, các chuyên đề học tập nhấn mạnh đến việc “nói đi đối với làm” của cán bộ đảng viên.

Khai trương Hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo VCNet
Khai trương Hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo VCNet

(ĐCSVN)- Hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo (VCNet) được tổ chức khai trương vào ngày 11/6/2019, tại Hà Nội. Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Viettel xây dựng và triển khai hệ thống với phương châm "Tuyên giáo đi trước, đi cùng", "Hướng mạnh về cơ sở".

Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban Tuyên giáo Trung ương
Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban Tuyên giáo Trung ương

(ĐCSVN) - Ban Tuyên giáo Trung ương được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao trực tiếp quản lý: Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương; Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương (có Tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật); Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại (có Trang thông tin Đối ngoại điện tử).

Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

(ĐCSVN) - Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2008 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đưa ra quan điểm: Xây dựng đội ngũ trí thức là trách nhiệm chung của toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị, trong đó trách nhiệm của Ðảng và Nhà nước giữ vai trò quyết định.

Ra mắt cuốn sổ tay tuyên truyền biển, đảo Việt Nam
Ra mắt cuốn sổ tay tuyên truyền biển, đảo Việt Nam

(ĐCSVN)- Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp xuất bản cuốn Sổ tay Công tác tuyên truyền biển, đảo Việt Nam. Sách do TS Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo nội dung.

Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ X
Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ X

(ĐCSVN) - Từ ngày 7 đến ngày 9/8/2015, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ X. Trong phiên họp ngày 9/8/2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Báo điện tử Đảng Cộng sản VIệt Nam trân trọng giới thiệu bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.