Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương

Thứ hai, 06/07/2020 08:07
(ĐCSVN) - Ngày 1/8/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với cán bộ chủ chốt Ban Tuyên giáo T.Ư, nghe báo cáo về tình hình thực hiện công tác tuyên giáo từ Đại hội XII của Đảng đến nay và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
leftcenterrightdel
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc làm việc. 

Cùng tham dự, có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng: Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng T.Ư; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư; đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan T.Ư.

Báo cáo với Tổng Bí thư tình hình, kết quả nổi bật của ngành Tuyên giáo hai năm rưỡi qua, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ: Ngành Tuyên giáo đã đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt, tuyên truyền, góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống. Các hội nghị học tập, quán triệt, truyên truyền nghị quyết của Đảng tiếp tục được đổi mới, giúp cán bộ đảng viên nắm chắc các nội dung cơ bản, cốt lõi, những vấn đề phát triển mới của nghị quyết. Việc tổ chức hội nghị trực tuyến được nhiều tỉnh ủy, thành ủy kết nối đến cấp huyện và nhiều nơi đến cấp cơ sở,vv.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn liền với thực hiện các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua ở địa phương, cơ quan, đơn vị, qua đó giải quyết nhiều vấn đề bức xúc nổi cộm; hình thành và phát triển hàng nghìn mô hình, cách làm hay, tấm gương điển hình tiên tiến, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng.

Chất lượng các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các tài liệu, văn bản hướng dẫn công tác tuyên giáo, thẩm định văn bản của các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục được nâng cao. Năm 2017, lần đầu tiên, Ban Tuyên giáo T.Ư không bị tồn đọng đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ngành Tuyên giáo đã chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận chính trị; tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội; đổi mới công tác tuyên truyền, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội, cổ vũ các tầng lớp nhân dân thi đua yêu nước, từng bước hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Đồng thời Ban Tuyên giáo T.Ư đã chỉ đạo sâu sát, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ và thông tin đối ngoại; phối hợp với các bộ, ngành, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, môi trường, y tế, dân số, an sinh xã hội.

Tuy nhiên, theo đồng chí Võ Văn Thưởng, tính kịp thời, tính chiến đấu, tính thuyết phục trong công tác định hướng tuyên truyền, định hướng tư tưởng chính trị, nhất là trước những vụ việc, vấn đề phức tạp mới nảy sinh trong một số lĩnh vực còn hạn chế. Công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời; chưa đầu tư nhiều cho việc nghiên cứu, phân tích, dự báo xu hướng, chưa gắn nghiên cứu với định hướng sát, đúng, tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền xử lý các vấn đề phức tạp, vấn đề mới phát sinh ngay từ cơ sở...

Các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc đánh giá, thời gian qua ngành Tuyên giáo làm được nhiều việc, có nhiều đổi mới trên các mặt công tác; đồng thời đề nghị các giải pháp chủ động với mạng xã hội, quản lý báo chí,… Cụ thể như, ngành Tuyên giáo cần tập trung xây dựng chiến lược, lực lượng, cơ chế, hệ thống công cụ để tham gia can thiệp vào mạng xã hội; đẩy mạnh sử dụng công nghệ, thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0, chủ động thông tin và kịp thời đưa các thông tin lên mạng sớm nhất. Đẩy nhanh việc thực hiện quy hoạch báo chí, tăng cường công tác quán lý đồng thời tạo điều kiện cho báo chí hoạt động tốt hơn,v.v...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư phân tích, nêu rõ những thành tựu đất nước đạt được từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay và khẳng định đó là công lao của toàn Đảng, toàn dân, trong đó có sự đóng góp quan trọng của ngành Tuyên giáo. Tuy nhiên, Tổng Bí thư lưu ý một số hạn chế cần khắc phục, như công tác nghiên cứu, giáo dục và truyền bá lý luận chưa được quan tâm đúng mức. Công tác thông tin, tuyên truyền có nhiều cố gắng, nhưng thông tin, tuyên truyền miệng còn yếu, chưa sinh động, chưa kịp thời; việc quản lý báo mạng, internet còn lúng túng, hạn chế, công tác phối hợp chưa tốt. Công tác đấu tranh tư tuởng, phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch còn yếu, chưa huy động được sức mạnh tổng hợp, hiệu quả chưa cao, do thiếu sắc bén.

Phân tích, nêu rõ tình hình thời gian tới, Tổng Bí thư cho rằng có nhiều vấn đề đặt ra, như sự tác động tiêu cực bởi mặt trái của kinh tế thị trường, đồng tiền làm hư hỏng con người, làm biến chất cán bộ. Hội nhập quốc tế có nhiều thuận lợi để phát triển, nhưng không được làm mất bản sắc dân tộc; không được để các phần tử xấu, các thế lực thù địch kích động, chia rẽ. Do vậy, công tác tuyên giáo phải chủ động đổi mới hơn nữa, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân, thấy được các mặt trái, những thách thức ấy.

Nhất trí với nhiệm vụ thời gian tới Ban Tuyên giáo T.Ư đề ra, Tổng Bí thư nhấn mạnh bốn nội dung cần tập trung thực hiện.

Một là làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng. Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng là linh hồn của mọi công tác, không chỉ nhằm mục đích phục vụ nhiệm vụ trước mắt và còn vì mục đích cơ bản, lâu dài; kiên định chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyệt đối không được dao động, mơ hồ, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nhắc lại quan điểm, lời dạy của Bác Hồ về cách mạng, về Đảng cách mạng và mục tiêu lý tưởng của Đảng, Tổng Bí thư yêu cầu công tác tuyên giáo phải nắm chắc những đòi hỏi, yêu cầu đó để làm tốt hơn nữa và tuyên truyền một cách sáng tạo, thuyết phục về chủ nghĩa Mác- Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư cho rằng kiến thức nhiều lắm, học là vô cùng, kiến thức có thể quên đi, cái còn lại là phương pháp tư tưởng- phương pháp biện chứng, khách quan, cụ thể, toàn diện và phát triển. Tổng Bí thư mong công tác tư tưởng phải lột tả cho hết những vấn đề cơ bản nêu trên để tuyên truyền giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần giữ vững định hướng chính trị, mục tiêu lý tưởng của Đảng. Các binh chủng trong ngành có thể có cách làm riêng của mình, nhưng phải có chung mục đích ấy. Công tác lý luận, công tác nghiên cứu, giáo dục, truyền bá lý luận là chức năng số một của ngành Tuyên giáo.

Hai là công tác thông tin, tuyên truyền phải tập trung vào việc xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân. Trên cơ sở mục tiêu, lý tưởng, đường lối chính trị đúng đắn của Đảng, công tác tuyên giáo phải bằng mọi cách, mọi lực lượng, mọi phương thức xây dựng cho được sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Thông qua công tác tư tưởng để nhân dân tự thấy, tự làm, tự hành động. Cho nên phải làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục tư tưởng một cách đúng đắn, không được làm gì để cán bộ, đảng viên, nhân dân hoang mang, dao động. Mất phương hướng, mất lòng tin là mất hết. Các binh chủng làm công tác tư tưởng phải hướng vào mục tiêu đó. Phải làm sao nắm được tâm tư, tình cảm của nhân dân.

Ba là đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh tư tưởng, phản bác các luận điệu thù địch, sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc quan điểm, đường lối cách mạng của Đảng. Đấu tranh phải có sức thuyết phục, buộc các thế lực thù địch phải nghe. Đây là việc vô cùng khó nhưng phải làm. Kết hợp giữa xây và chống, chống và xây; kiên định mục tiêu lý tưởng, xây dựng tinh thần đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân; chống các luận điệu sai trái, xuyên tạc,...

Bốn là xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có trình độ, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên cường, trí tuệ, tâm huyết với công việc, có dũng khí đấu tranh, có trình độ chuyên môn và phải có phương thức hoạt động khoa học, phối hợp nhịp nhàng với các cơ quan khác. Cán bộ tuyên giáo phải nói được, làm được, không bị cám dỗ, không bị mua chuộc bởi các thế lực thù địch, kẻ xấu. Phương pháp làm việc phải dân chủ, chân thành, không được gò ép, áp đặt, mệnh lệnh. Tổng Bí thư yêu cầu các cấp ủy, chính quyền có trách nhiệm lãnh đạo, tổ chức, tạo điều kiện cho ngành Tuyên giáo hoạt động tốt hơn.

Về một số nội dung cụ thể, Tổng Bí thư lưu ý cần đặc biệt quan tâm mạng xã hội, cần tăng cường lực lượng cho lĩnh vực này, để làm tốt hơn, nhanh hơn, sắc bén, kịp thời và hiệu quả hơn. Đối với quy hoạch báo chí, Tổng Bí thư nêu rõ, Trung ương đã có nghị quyết, những việc triển khai chậm. Việc sắp xếp báo chí gọn lại là để quản lý, định hướng và phát huy tốt hoạt động của báo chí,...

Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1-8-1930 – 1-8-2018), thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư gửi đến đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo trong cả nước qua các thời kỳ những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất./.

 

 

Theo Báo Nhân dân
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực