Thi hành quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập Uỷ ban công tác tư tưởng, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định:

1. Uỷ ban công tác tư tưởng có nhiệm vụ sau đây:

- Chuẩn bị chương trình hằng năm về công tác tư tưởng trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

- Tham gia chuẩn bị báo cáo đề án quan trọng về công tác tư tưởng của các cơ quan và đoàn thể trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thảo luận những biện pháp thống nhất hành động để tổ chức thực hiện các nghị quyết lớn của Trung ương, hoặc giải quyết những vấn đề quan trọng cần thiết về công tác tư tưởng trong phạm vi trách nhiệm của các Ban Tuyên huấn, Văn hoá văn nghệ, các cơ quan trong khối tư tưởng như các trường Đảng Trung ương, Bộ Văn hoá, Uỷ ban Phát thanh và Truyền hình, Thông tấn xã Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, v.v..

2. Uỷ ban công tác tư tưởng gồm các đồng chí thủ trưởng và uỷ viên Trung ương công tác ở các cơ quan sau đây: Ban Tuyên huấn, Ban Văn hoá văn nghệ, Trường Đảng cao cấp Nguyễn ái Quốc, Viện Mác __ Lênin, Bộ Văn hoá, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Uỷ ban Phát thanh và Truyền hình, Thông tấn xã Việt Nam.

3. Uỷ ban công tác tư tưởng do đồng chí Hoàng Tùng, Bí thư Trung ương phụ trách công tác tư tưởng, làm chủ nhiệm và dựa vào bộ máy của Ban Tuyên huấn làm thường trực của uỷ ban; không có bộ máy riêng.

4. Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương, Ban Tuyên huấn và Ban Văn hoá văn nghệ Trung ương, các đồng chí trong Uỷ ban công tác tư tưởng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

T/M Ban bí thư

Võ Chí Công

Trích: Văn kiện Đảng toàn tập, tập 44, tr. 471.