Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng với sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ

Thứ năm, 16/06/2022 15:22
(ĐCSVN) – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, để triển khai hiệu quả các hoạt động về khoa học và công nghệ (KH&CN), thời gian tới cần phải tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý KH&CN và đổi mới sáng tạo.

Ngày 16/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã họp nghe báo cáo về Tổng kết 10 thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 1/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi họp. Ảnh: BL 

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, trong thời gian qua với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các vụ và lãnh đạo Ban việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (viết tắt là Nghị quyết số 20-NQ/TW) đã đạt được một số kết quả quan trọng đáng ghi nhận.

Cụ thể, về đổi mới tư duy, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương đã đánh giá tình hình tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về phát triển KH&CN theo các quan điểm, chủ trương của Nghị quyết 20-NQ/TW; đánh giá công tác thể chế hóa thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và các địa phương; đánh giá công tác theo dõi , kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW…

Về đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt động KH&CN, đã đổi mới cơ chế quản lý, phương thức đầu tư và cơ chế tài chính; đổi mới hệ thống tổ chức KH&CN; đổi mới cơ chế hoạt động của các tổ chức KH&CN; đổi mới quy hoạch phát triển nguồn nhân lực cơ chế, chính sách sử dụng và trọng dụng cán bộ KH&CN; kiện toàn nâng cao năng lực bộ máy quản lý nhà nước về KH&CN.

Về triển khai các định hướng nhiệm vụ KH&CN, đã phát triển một số công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ liên ngành; ứng dụng phát triển KH&CN trong các ngành, lĩnh vực, vùng và địa phương.

Về tiềm lực KH&CN, đã quy hoạch và phát triển nguồn nhân lực KH&CN; xây dựng củng cố, kiện toàn mạng lưới tổ chức KH&CN; thực hiện xã hội hóa phát triển KH&CN…Về phát triển thị trường KH&CN, đã tạo môi trường pháp lý; mạng lưới các tổ chức dịch vụ KH&CN; quy định tiêu chí đánh giá, định giá tài sản trí tuệ…

Về hợp tác và hội nhập quốc tế về KH&CN, đã phát triển chuyên gia, nhóm nghiên cứu quốc tế, kết nối phòng thí nghiệm; đầu tư chuyển giao các kết quả nghiên cứu KH&CN…

Tiếp tục triển khai những nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương cũng cho biết sẽ chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực, nhận thức của đội ngũ cán bộ, tăng cường vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng; tham mưu, đề xuất các kế hoạch, chương trình, các đề tài, dự án và giải pháp về đầu tư công nghệ, nghiên cứu triển khai và ứng dụng khoa học, để khoa học và công nghệ vừa là mục tiêu vừa là động lực tác động và phát triển xã hội phục vụ tốt sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Xuân Nhạ ghi nhận những kết quả đã làm được trong thời gian qua và nhấn mạnh để triển khai hiệu quả các hoạt động về KH&CN, thời gian tới cần phải tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp sự phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý KH&CN và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, phát triển tiềm lực KH&CN và đổi mới sáng tạo quốc gia; phát triển và khai thác có hiệu quả hạ tầng khoa học công nghệ.

Đồng thời, nâng cao nhận thức của các cấp uỷ Đảng và chính quyền về vai trò của KH&CN. Xác định nhiệm vụ phát triển KH&CN là một trong những nhiệm vụ lãnh đạo quan trọng của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền./.

Bích Liên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực