Lai Châu phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội thi đua yêu nước

Thứ sáu, 05/07/2024 12:56
(ĐCSVN) - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đoàn kết, phát huy trí tuệ, ra sức thi đua lập thành tích cao nhất, thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội thi đua yêu nước.

Tại Công văn số 2563/UBND-TH ngày 4/7, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương đã phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội thi đua yêu nước”.

Công văn nhấn mạnh, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021- 2025; năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ XI; năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, như: Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt nam (03/02/1930 - 03/02/2025); 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2025); 80 năm thành lập nước Cộng hoà XHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025); 77 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (01/6/1948-01/6/2025).

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng, thực hiện tốt các phong trào thi đua. Ảnh minh họa

Những nội dung chủ yếu của phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ nay đến ngày 30/6/2025, bao gồm:

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thi đua - khen thưởng; làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành động lực, ý thức tự giác, thường xuyên, liên tục; huy động sức mạnh tổng hợp, nguồn lực to lớn để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025 đã đề ra.

Tích cực thi đua xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; đổi mới sáng tạo, huy động các nguồn lực phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân và chất lượng dân số; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa bản sắc tốt đẹp của các dân tộc; đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025 của từng ngành, địa phương, đơn vị, trong đó tập trung thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025, các chương trình trọng điểm, nhiệm vụ đột phá đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào do Thủ tướng Chính phủ phát động như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu thi đua thực hiện văn hóa công sở”….

Thi đua tổ chức thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị; thi đua tổ chức tốt Đại hội thi đua yêu nước, Hội nghị điển hình tiên tiến với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến, qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Các cơ quan quản lý Nhà nước tập trung đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm chế độ công chức, công vụ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm để phát động tổ chức các phong trào thi đua./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực