Ảnh minh họa (Ảnh: ĐT)

Thực hiện Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025, Bộ Y tế xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào trong giai đoạn 2019-2025.

Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động, tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức, người lao động. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí. Qua đó, tiếp tục xây dựng hình ảnh công chức, viên chức,người lao động ngành Y tế gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác.

Bảo đảm tính liên tục và hiệu quả hoạt động của các cơ sở y tế, tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch góp phần xây dựng ngành Y tế trong sạch, vững mạnh, xây dựng chuyên nghiệp, hiện đại, hướng tới sự hài lòng của người bệnh và nhân dân.

Bộ Y tế yêu cầu, việc thực hiện Phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong các phong trào thi đua của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế và các lĩnh vực thi đua trong ngành Y tế. Đồng thời, Phong trào thi đua cần được triển khai sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể, phù hợp với các quy định của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị.

Phong trào đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua. Tổ chức thực hiện phong trào phải thường xuyên, liên tục, có đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết. Kịp thời phát hiện nhân tố mới để bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong Phong trào thi đua.

Đối tượng tham gia phong trào là các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế; cá nhân là công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Y tế.

Đối với tập thể thực hiện thi đua xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp. Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong ngành Y tế theo Kế hoạch số 503/KH-BYT ngày 16/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ.

Thường xuyên rà soát, bổ sung và xây dựng hệ giá trị chuẩn mực trong văn hóa công sở phù hợp với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị vào nội quy, quy chế làm việc, quy tắc ứng xử. Đẩy nhanh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị.

Đối với công chức, viên chức, người lao động, cần đổi mới thái độ, phong cách phục vụ của cán bộ, nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Xây dựng hình ảnh, tác phong, cốt cách của công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế lịch sự, văn minh, sẵn sàng phục vụ, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải đi đầu, gương mẫu trong thực hiện.

Đồng thời, thực hiện chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính; chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm. Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử.

Phong trào thi đua triển khai thực hiện từ năm 2019 đến năm 2025. Để triển khai phong trào, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ căn cứ vào đặc điểm, tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng cụ thể để có các hình thức tuyên truyền phù hợp, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tạo sự đồng thuận của toàn cơ quan, đơn vị và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong quyết tâm triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, tránh hình thức, lãng phí.

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp phân công rõ trách nhiệm cho các thành viên trong quá trình chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua ở các lĩnh vực cụ thể.

Các cơ quan truyền thông của ngành Y tế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục tăng cường thời lượng, bám sát cơ sở nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, các điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua./.

BT