leftcenterrightdel
Quảng Ninh  họp để nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng  về phòng chống dịch Covid-19

 

 

Tại cuộc họp, các đại biểu cho ý kiến về xây dựng mô hình Trung tâm điều hành phòng, chống dịch bệnh. Trong đó, Sở Y tế đề xuất thành lập Sở chỉ huy chỉ đạo, điều hành phòng chống dịch trên địa bàn theo 2 cấp là Sở Chỉ huy cấp tỉnh và Sở Chỉ huy tiền phương.

Cụ thể, Sở Chỉ huy cấp tỉnh do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp tỉnh thường trực chỉ đạo, điều hành các hoạt động phòng, chống dịch chung trên địa bàn toàn tỉnh; thực hiện nhiệm vụ điều phối chung các nguồn lực, chỉ đạo hướng dẫn xử lý các tình huống phát sinh. Ba Sở Chỉ huy tiền phương do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Chỉ huy trưởng chỉ đạo điều hành theo phân vùng địa phương.

Đối với công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin - Truyền thông đề xuất thành lập Cổng thông tin điều hành phòng, chống Covid-19. Cổng thông tin điều hành bao gồm 9 lớp dữ liệu chính như: Thông tin về xét nghiệm, tiêm chủng, tình hình dịch bệnh, nguồn lực y tế, báo cáo dịch bệnh, các điểm bán hàng thiết yếu, tiếp nhận kiến nghị của nhân dân, các văn bản chỉ đạo điều hành và hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19.

Trên cơ sở ý kiến của các đồng chí trong Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế và Sở Thông tin - Truyền thông tiếp tục nghiên cứu và xin ý kiến của các địa phương để hoàn thiện báo cáo; phải gắn kịch bản dịch phát sinh theo từng mức độ khác nhau.

Trong đó, đối với việc thành lập Sở Chỉ huy cần cụ thể các thành viên trong mô hình cấp tỉnh, cấp vùng gắn với các địa phương trong từng vùng để triển khai và phát huy hiệu quả của phương châm "4 tại chỗ" trong phòng, chống dịch. Đồng thời nêu rõ nhiệm vụ, cơ chế của mô hình cấp tỉnh, mô hình cấp huyện.

Đối với việc thành lập Cổng thông tin điều hành phòng, chống Covid-19, cần phải tích hợp được các cơ sở dữ liệu mà tỉnh đang triển khai; đồng thời liên thông được với các cổng thông tin quốc gia, các phần mềm đang triển khai. Qua đó, hỗ trợ công tác điều hành trong phòng, chống dịch cũng như tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận thông tin về diễn biến tình hình dịch bệnh cũng như các biện pháp mà tỉnh triển khai thực hiện….

Cũng tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến về tình hình triển khai các dự án trọng điểm sử dụng vốn ngoài ngân sách; tình hình thu tiền sử dụng đất, thu ngân sách của thành phố Hạ Long và nhiều nội dung quan trọng khác.

PV