"Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy"

Thứ sáu, 10/06/2022 15:23
(ĐCSVN) - Hội thảo khoa học “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy” là dịp để nghiên cứu, trao đổi làm sâu sắc hơn cơ sở, nội hàm, giá trị của quan điểm “bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy”; cũng như thấy rõ trách nhiệm của từng cá nhân, của mỗi cơ quan, đơn vị trong quán triệt và triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Sáng 10/6, tại Hà Nội, Trường Sĩ quan Chính trị chủ trì phối hợp với Cục Tuyên huấn/Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Tiểu ban Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại/Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy”.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân uỷ Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến dự.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Các đồng chí: Thượng tướng, PGS. TS Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Tiểu ban Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại; Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng, PGS. TS Nguyễn Hùng Oanh, Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị, đồng chủ trì Hội thảo.

Thực hiện Chương trình “Phối hợp nghiên cứu lý luận - thực tiễn về quốc phòng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc giữa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội đồng Lý luận Trung ương giai đoạn 2021 - 2026”, Hội thảo khoa học “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy” được tổ chức nhằm tiếp tục làm rõ những cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất những giải pháp để hiện thực hóa chủ trương bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Tiểu ban Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại phát biểu khai mạc Hội thảo. (Ảnh: Văn Dũng).

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thượng tướng PGS.TS Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, hội thảo khoa học “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy” là dịp để chúng ta nghiên cứu, trao đổi làm sâu sắc hơn cơ sở, nội hàm, giá trị của quan điểm “bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy”; cũng như thấy rõ trách nhiệm của từng cá nhân, của mỗi cơ quan, đơn vị trong quán triệt và triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Vì vậy, Hội thảo là hoạt động có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn.

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân uỷ Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đề nghị các đồng chí đại biểu dự Hội thảo tập trung phân tích, làm rõ vai trò, trách nhiệm của lực lượng vũ trang nói chung, của Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng trong “bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy”; tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, giải pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Sau Hội thảo, Ban Tổ chức tổng hợp đầy đủ cơ sở khoa học, các kiến nghị của đại biểu tham dự; trên cơ sở đó, đề xuất, tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân đội, trực tiếp là Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy.

leftcenterrightdel
Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Văn Dũng).

Tại Hội thảo, tham luận của các đại biểu đã tập trung làm rõ một số vấn đề lý luận, thực tiễn và bài học kinh nghiệm về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy; trách nhiệm của các bộ, ngành, các lực lượng trong thực hiện chủ trương bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; vấn đề xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy trong giai đoạn hiện nay.

leftcenterrightdel
 PGS.TS Đào Duy Quát, nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Văn hóa - Tư tưởng Trung ương phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Văn Dũng).

Các tham luận cũng thống nhất khẳng định, “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy” là quan điểm mang tính chiến lược được Đảng xác định trên cơ sở kế thừa bài học kinh nghiệm “lo giữ nước từ khi nước chưa nguy” của ông cha ta. Quan điểm này cũng là sự vận dụng sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa; phù hợp với tình hình thực tiễn thế giới, khu vực và trong nước hiện nay; qua đó, thể hiện tầm nhìn chiến lược, tính chủ động, sáng tạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với quyết tâm không để Tổ quốc bị động, bất ngờ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Hội thảo đã nhận được trên 160 bài tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ lãnh đạo các cấp trong và ngoài Quân đội. Ban Biên tập nội dung Hội thảo đã lựa chọn được 65 bài tham luận tiêu biểu, biên soạn thành Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy”.
leftcenterrightdel
 Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Ủy viên Tiểu ban Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại/Hội đồng Lý luận Trung ương, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an tham luận tại Hội thảo. (Ảnh: Văn Dũng).

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Hùng Oanh, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị, đồng Trưởng Ban Tổ chức khẳng định, với tinh thần làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, tâm huyết, Hội thảo đã làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn; cung cấp các luận cứ khoa học, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, khẳng định tính đúng đắn của chủ trương bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Hùng Oanh, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị phát biểu kết luận Hội thảo. (Ảnh: Văn Dũng).

Đồng thời, các ý kiến tại Hội thảo đã nhấn mạnh, quán triệt và thực hiện chủ trương bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Trong đó, cần tập trung thực hiện những vấn đề có ý nghĩa quan trọng như: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quân sự quốc phòng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố thế trận lòng dân vững chắc; đẩy mạnh đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nâng cao năng lực dự báo chiến lược về quốc phòng an ninh, bảo đảm không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; phát huy nguồn lực con người gắn với khai thác các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để tạo sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy…

Hội thảo khoa học “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy” đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Thành công của Hội thảo là cơ sở quan trọng để thống nhất nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Tạ Quang Đạo
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực