Ngày 3-7, tại Hà Nội, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu (BTTM) - Cơ quan Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực tiến hành công tác Đảng, công tác Chính trị (CTĐ, CTCT) cho đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chính trị các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ BTTM -Cơ quan Bộ Quốc phòng. Thiếu tướng Phan Văn Giang, Bí thư Đảng ủy BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng, Phó tổng Tham mưu trưởng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Thường vụ Đảng ủy BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng tập trung bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm về đổi mới quy trình ra nghị quyết lãnh đạo và các bước trong tổ chức sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; một số nội dung về công tác đảng viên; phương pháp đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và việc tổng kết năm ở đơn vị cơ sở; một số nội dung về công tác cán bộ; thống nhất nội dung về thực hiện quy chế công tác kế hoạch -tổng hợp, công tác vật tư CTĐ, CTCT...

Tại hội nghị, Thường vụ Đảng ủy BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng không chỉ tập trung giới thiệu, làm rõ những vấn đề mới trong công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng, mà còn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trong hoạt động lãnh đạo ở từng cấp ủy, tổ chức đảng. Trên cơ sở những nội dung được thống nhất, Thường vụ Đảng ủy BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng xác định rõ thời gian, định hướng một số biện pháp cơ bản để từng cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ chủ trì các đơn vị vận dụng linh hoạt, hiệu quả những chủ trương mới; đồng thời sửa chữa, khắc phục những hạn chế, yếu kém, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".