leftcenterrightdel
Các giảng viên khoa Công tác đảng, công tác chính trị trao đổi ứng dụng công nghệ thông tin trong chuẩn bị bài giảng. (Ảnh CL)

Hiện nay, Trường Sĩ quan Chính trị (TSQCT) có 14 khoa giáo viên, 385 giảng viên, trợ giảng, trong đó 67,64% có trình độ sau đại học ( 14 Tiến sĩ, 6 Phó Giáo sư); kết quả đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên hằng năm luôn có trên 90% giảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Những năm qua, Nhà trường đã “tích cực thực hiện Đề án kiện toàn, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; quan tâm nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, giảng viên” (1); chú trọng nâng cao phẩm chất chính trị của đội ngũ giảng viên (ĐNGV) với nhiều nội dung, hình thức, phương pháp phong phú, đa dạng, sát thực tiễn; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng tham gia, ý thức tự học tập, tự tu dưỡng rèn luyện của từng giảng viên, tạo điều kiện để giảng viên đi thực tế ở đơn vị cơ sở, đi học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ; đan xen nội dung, hình thức nâng cao phẩm chất chính trị của ĐNGV trong tập huấn, bồi dưỡng hàng năm... Nhờ vậy, phẩm chất chính trị của ĐNGV ở TSQCT không ngừng được nâng lên; đa phần giảng viên đã ý thức đầy đủ và tích cực tự giác trong tự giáo dục, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị; ĐNGV luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, có năng lực, trình độ sư phạm đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, luôn nêu cao trách nhiệm trong thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Ba không” (không vi phạm quy chế thi; không mắc “bệnh thành tích” trong giáo dục-đào tạo; không vi phạm đạo đức nhà giáo).

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân việc nâng cao phẩm chất chính trị của ĐNGV vẫn còn những hạn chế nhất định. Một số cấp ủy, chỉ huy khoa giáo viên, cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về yêu cầu nâng cao phẩm chất chính trị của ĐNGV; số ít giảng viên còn thiếu tích cực trong tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, có kết quả hoàn thành nhiệm vụ thấp, chưa chủ động và tích cực đấu tranh với những quan điểm, tư tưởng sai trái thù địch trong và ngoài quân đội, nhất là trên không gian mạng. Do vậy, để nâng cao phẩm chất chính trị của ĐNGV ở TSQCT đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của Nhà trường trong thời gian tới, cần tập trung vào một số biện pháp như sau:

Một là, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng trong Nhà trường về vai trò và sự cần thiết nâng cao phẩm chất chính trị của ĐNGV.

Đây là biện pháp cơ bản, xuyên suốt nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và trách nhiệm của chủ thể trực tiếp tiến hành các hoạt động nâng cao phẩm chất chính trị của ĐNGV ở TSQCT, thông qua đó làm chuyển biến đồng bộ tất cả các khâu, các bước trong quá trình nâng cao. Do vậy, yêu cầu khách quan đặt ra là phải làm cho cấp ủy, cán bộ chủ trì, cơ quan chức năng, khoa giáo viên và chính ĐNGV nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của phẩm chất chính trị; những ưu điểm, những hạn chế, khuyết điểm về phẩm chất chính trị và ưu, khuyết điểm trong nâng cao phẩm chất chính trị của ĐNGV; nguyên nhân ưu điểm, hạn chế và những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn nâng cao phẩm chất chính trị của ĐNGV. Đồng thời, tăng cường giáo dục làm cho các tổ chức, các lực lượng nắm chắc đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ của Nhà trường hiện nay; những yếu tố tác động và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với nâng cao phẩm chất chính trị của ĐNGV.

Bên cạnh đó, các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan chức năng, khoa giáo viên trong Nhà trường phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục chuyên đề theo quy định của trên; chú trọng giáo dục pháp luật, kỷ luật, đạo đức, lối sống gắn với những tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới”. Thực hiện tốt việc giáo dục, xây dựng động cơ, thái độ, trách nhiệm, tính tích cực, chủ động của ĐNGV trong tự học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị đáp ứng yêu cầu chức trách, nhiệm vụ; tăng cường đấu tranh, phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phòng, chống “diễn biến hòa bình” và ngăn ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hai là, xác định đúng nội dung và vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp nâng cao phẩm chất chính trị của ĐNGV.

Nội dung nâng cao phẩm chất chính trị của ĐNGV cần phải sát với thực tiễn, thực sự cần thiết, trực tiếp giúp cho đội ngũ này thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ và phù hợp với trình độ, khả năng nhận thức của họ. Cấp ủy các cấp, cán bộ chủ trì, cơ quan chức năng, khoa giáo viên cần bám sát thực tiễn; rà soát những nội dung còn phù hợp, những nội dung cần bổ sung, những nội dung không còn phù hợp; cần tập trung vào các khâu yếu, mặt yếu của ĐNGV, đảm bảo tính toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm; phát triển toàn diện các yếu tố cấu thành phẩm chất chính trị của giảng viên, mở rộng, nâng cao tri thức khoa học chính trị, bồi dưỡng tình cảm, nâng cao niềm tin và phát triển hành vi chính trị vững vàng, kiên định, chuẩn mực đạo đức nhà giáo. Hiện nay, cần tập trung vào tăng cường trang bị, bổ sung, hoàn thiện ở ĐNGV hệ thống tri thức khoa học chính trị cần thiết, toàn diện trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; nâng cao trình độ giác ngộ chính trị, lợi ích giai cấp, thái độ trách nhiệm, lòng trung thành với nhiệm vụ cách mạng của Đảng, nhiệm vụ của Quân đội.

Xác định đúng nội dung phải gắn liền với đổi mới và vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp nâng cao phẩm chất chính trị của ĐNGV. Lựa chọn hình thức, phương pháp nâng cao phải phù hợp với thực tiễn từng khoa giáo viên, đặc điểm, ưu điểm, hạn chế của từng giảng viên, tránh đạp khuôn máy móc; vừa nâng cao chất lượng các hình thức, phương pháp nâng cao hiện có, vừa tìm tòi các hình thức, phương pháp mới. Cần vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp nâng cao, như: nâng cao năng lực sư phạm, năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của từng giảng viên"; nâng cao chất lượng học tập nghị quyết, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp chặt chẽ giữa nắm, quản lý và giải quyết tư tưởng ĐNGV; nâng cao chất lượng đánh giá, tuyển chọn giảng viên hằng năm, nhất là những giảng viên được đào tạo tại các cơ sở giáo dục ngoài quân đội; tăng cường rèn luyện, thử thách, đưa giảng viên đi thực tế ở đơn vị cơ sở, học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ. Nghị quyết số 769-NQ/QUTW của QUTW về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo đã chỉ rõ: “Thông qua thực tiễn để đánh giá tuyển chọn, tạo nguồn và phát triển tài năng của cán bộ” (3).

Ba là, phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác, sáng tạo của ĐNGV trong tự học tập, tự tu dưỡng rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị.

Phẩm chất chính trị của ĐNGV không chỉ phát triển và hoàn thiện bằng con đường giáo dục, bồi dưỡng theo kế hoạch, mà còn được củng cố và phát triển ngày càng hoàn thiện thông qua quá trình tự học tập, tự tu dưỡng rèn luyện một cách tích cực, chủ động của chính giảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Muốn học tập có kết quả tốt phải có thái độ và phương pháp đúng” (2). Do đó, các cấp ủy đảng, cán bộ chủ trì, cơ quan chức năng, khoa giáo viên phải quán triệt, giáo dục ĐNGV thấy rõ tự học, tự rèn nâng cao phẩm chất chính trị là yêu cầu khách quan, biện pháp mang tính bắt buộc và là tiêu chuẩn của người giảng viên. Quan tâm giáo dục, xây dựng động cơ, thái độ, trách nhiệm nêu cao tinh thần tự học, tự rèn cho ĐNGV. Giáo dục tính kiên trì, bền bỉ và hướng dẫn cho họ phương pháp học tập, rèn luyện, góp phần nâng cao phẩm chất chính trị. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả tự học tập, tự tu dưỡng rèn luyện của từng giảng viên; có cơ chế động viên, khen thưởng kịp thời đối với những nhân tố điển hình trong tự học tập, tự tu dưỡng rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị; lấy kết quả tự học tập, tự tu dưỡng rèn luyện làm một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm đối với giảng viên.

Mỗi giảng viên cần xác định đúng mục tiêu, nội dung, hình thức, biện pháp và có kế hoạch tự học tập, tự tu dưỡng rèn luyện thật sự khoa học. Nội dung tự học tập, tự tu dưỡng rèn luyện phải toàn diện như trình độ tư duy lý luận, tri thức khoa học quân sự, phẩm chất, năng lực, kỹ năng sư phạm, kinh nghiệm giải quyết các mối quan hệ, kinh nghiệm đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa... Kế hoạch tự học tập, tự tu dưỡng rèn luyện phải xác định rõ thời gian phấn đấu. Cần khắc phục tình trạng kế hoạch đề ra nhưng thực hiện không nghiêm túc; xác định nội dung học tập, rèn luyện chung chung, dàn trải, thiếu tính thiết thực cụ thể. Quá trình tự học tập, tự tu dưỡng rèn luyện, ĐNGV phải chủ động khắc phục khó khăn, có ý chí phấn đấu vươn lên; luôn đặt mình trong tổ chức, chịu sự lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện của cấp ủy đảng, cán bộ khoa, cán bộ bộ môn, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Khắc phục biểu hiện tư tưởng thoả mãn dừng lại, trung bình chủ nghĩa, thiếu tích cực, chủ động trong tự học tập, tự tu dưỡng rèn luyện của một số giảng viên.

Bốn là, phát huy vai trò của các tổ chức, các lực lượng ở các khoa giáo viên trong nâng cao phẩm chất chính trị của ĐNGV.

Cấp ủy, chỉ huy khoa giáo viên, tổ bộ môn cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm nghị quyết lãnh đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, nghị quyết của Đảng ủy Nhà trường, hướng dẫn của các cơ quan chức năng để triển khai thực hiện các hình thức, biện pháp nâng cao phẩm chất chính trị của đội ngũ ĐNGV thuộc quyền quản lý theo phân công, phân cấp; thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giải quyết những vấn đề nảy sinh, báo cáo với cấp trên về thực trạng phẩm chất chính trị và hiệu quả nâng cao phẩm chất chính trị của ĐNGV thuộc quyền. Quan tâm xây dựng lực lượng, tập trung vào khâu tuyển chọn nguồn bổ sung giảng viên, bảo đảm tính toàn diện về cả phẩm chất, năng lực; trong đó đặc biệt chú ý đến lai lịch chính trị, phẩm chất chính trị, nhất là đối với những giảng viên, trợ giảng được đào tạo tại các cơ sở giáo dục ngoài quân đội. Đồng thời, thường xuyên quan tâm xây dựng động cơ, thái độ, trách nhiệm “tự soi”, “tự sửa” nâng cao phẩm chất chính trị ở từng giảng viên; chú trọng việc xây dựng tập thể khoa, tổ bộ môn vững mạnh, tạo môi trường đối thoại khoa học dân chủ, bình đẳng, trọng sự thật và chân lý khách quan; quan tâm, giúp đỡ giảng viên tháo gỡ khó khăn vướng mắc để nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực và nghiệp vụ sư phạm. “Phát huy vai trò, trách nhiệm, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, giảng viên,… nhất là vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp trong tự học tập, tự rèn luyện nâng cao phẩm chất, năng lực toàn diện, là tấm gương sáng về tự học để ĐNGV noi theo” (1).

Tổ chức đoàn thanh niên, hội phụ nữ ở khoa giáo viên có vai trò tập hợp, quản lý, giáo dục, rèn luyện đoàn viên, hội viên, phát huy vai trò xung kích trong thực hiện mọi nhiệm vụ của đơn vị. Để phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức đoàn, hội phụ nữ cần giáo dục, động viên, khơi dậy tinh thần xung kích, sáng tạo, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, hội viên là giảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thường xuyên chăm lo xây dựng đoàn thanh niên, hội phụ nữ vững mạnh; tăng cường công tác bồi dưỡng, quản lý, giáo dục, rèn luyện đoàn viên, hội viên, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí cơ sở vật chất để đoàn thanh niên, hội phụ nữ hoạt động hiệu quả. Thực hiện tốt phong trào “thi đua dạy tốt, học tốt, tích cực sáng tạo”, cuộc vận động “Phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Chú trọng định hướng, tạo điều kiện để đoàn viên, hội viên là giảng viên tự học tập, tu dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện lười học tập, lười rèn luyện, hạ thấp tiêu chuẩn phẩm chất chính trị của giảng viên là đoàn viên, hội viên.

Hội đồng quân nhân ở các khoa giáo viên là nơi mà ĐNGV được bày tỏ, đóng góp các ý kiến của mình vào việc xây dựng đơn vị, tham gia vào quá trình sinh hoạt dân chủ trên các mặt công tác. Phát huy vai trò của hội đồng quân nhân trong nâng cao phẩm chất chính trị của đội ngũ ĐNGV, trước hết, hội đồng quân nhân phải thường xuyên giáo dục cho từng quân nhân trong khoa nắm chắc quyền lợi, chức trách, nhiệm vụ và chế độ tiêu chuẩn của mình, đấu tranh với những tư tưởng và hành động sai trái tác động đến phẩm chất chính trị của ĐNGV; tích cực tham gia đóng góp ý kiến tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chỉ huy khoa giáo viên về hình thức, biện pháp nâng cao phẩm chất chính trị của ĐNGV. Quan tâm hơn nữa tới việc đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của hội đồng quân nhân, bám sát thực tiễn và nhiệm vụ chính trị trung tâm của khoa, phát huy và bảo đảm quyền dân chủ của ĐNGV, tạo ra những điều kiện thuận lợi cả về vật chất và tinh thần để ĐNGV nâng cao phẩm chất chính trị của mình.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ khóa IX tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Sĩ quan Chính trị lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hà Nội, tr.3, 13.

2. Hồ Chi Minh toàn tập, tập 11, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.116.

3. Nghị quyết số 769-NQ/QUTW ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Quân ủy Trung ương “Về chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, Hà Nội, tr.5.

Thiếu tá Bùi Quang Kha, Học viện Chính trị