Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Thứ năm, 09/06/2016 17:28
(ĐCSVN) – Ngày 8/6, Hội đồng bầu cử Quốc gia ban hành Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết:

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

 

Số: 617/NQ-HĐBCQG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 8 tháng 6 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

___________________

 

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

Căn cứ Điều 86 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13;

Căn cứ Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV trong cả nước của Hội đồng bầu cử quốc gia,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và danh sách 496 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố, các cơ quan có liên quan ở Trung ương, địa phương và các cá nhân theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia;

- Các Tiểu ban của HĐBCQG;

- Bộ Nội vụ;

- Sở Nội vụ tỉnh, thành phố;

- Văn phòng HĐBCQG;

- Lưu HC, CTĐB, VPHĐBCQG.

 

TM. HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

CHỦ TỊCH

 

 

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực