leftcenterrightdel
Trung tâm hành chính thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long 

Quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thị ủy Bình Minh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai thực hiện gắn với chuyên đề học tập từng năm với kế hoạch thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị. Đã có nhiều tập thể, cá nhân tự giác thực hiện các mô hình, việc làm thiết thực góp phần xây dựng đời sống vùng nông thôn ngày càng phát triển như: trung xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, nâng chất tiêu chí nông thôn mới, tiêu chí đô thị loại III; phát triển kinh tế, văn hóa nâng cao chất lượng đời sống, vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Đến nay có 5/5 xã đạt tiêu chí nông thôn mới trong đó có 02 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 3/3 phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Trên lĩnh vực kinh tế phát triển cánh đồng mẫu lớn, trồng bưởi năm roi theo tiêu chuẩn GlobalGAP, mậm xanh đường, xà lách xoang, diếp cá theo tiêu chuẩn VietGAP,…Nhờ đó đã góp phần đưa giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng từ 114,41 triệu đồng/ha/năm (năm 2015) lên 384,36 triệu đồng/ha/năm (năm 2019); thu nhập bình quân đầu người từ 30 triệu đồng/người (năm 2015) lên 49,49 triệu đồng/người (năm 2019); tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 209 hộ, chiếm 0,81% tổng số hộ.

Năm 2017 thị xã Bình Minh được Thủ tướng Chính phủ công nhận “hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới” là đơn vị đầu tiên của tỉnh Vĩnh Long. Năm 2020 được Bộ xây dựng công nhận là đô thị loại III.

Cũng từ một số kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đó là cơ sở, điều kiện để thị xã Bình Minh tiếp tục phấn đấu hoàn thành nghị quyết đại hội Đảng đề ra ở nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; phát huy sức đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội; xây dựng Bình Minh theo hướng đô thị văn minh; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế là công nghiệp-xây dựng, thương mại-dịch vụ và nông nghiệp chất lượng cao, từ đó góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng các chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng thời nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân ngày càng tốt hơn, phấn đấu để thị xã Bình Minh đạt tiêu chí đô thị loại III trong giai đoạn tới và trở thành đô thị sinh thái, đô thị động lực thứu 2 của tỉnh Vĩnh Long nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Nhóm PV