leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Đặng Thị Thu Hòa, Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Bình Định khóa XIII được Đại hội tín nhiệm tái cử tiếp tục giữ chức Bí thư khóa XIV.

Ngày 12/8, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Bình Định đã khai mạc phiên chính thức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Bình Định, Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hữu Lộc cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã thực hiện đạt và vượt 6/9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII đề ra với nhiều kết quả nổi bật. Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội trong các cơ quan, đơn vị có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên.

Phần lớn các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ được đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) có nhiều chuyển biến tích cực; vai trò tiền phong gương mẫu cán bộ, đảng viên và cán bộ lãnh đạo chủ chốt được phát huy; công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được tăng cường và đạt nhiều kết quả rõ nét; phương thức lãnh đạo của các cấp ủy được đổi mới và ngày càng toàn diện hơn; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, thực hiện toàn diện theo Điều lệ Đảng; việc thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiên nghiêm, đúng quy định, góp phần ngăn chặn các khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Tại Đại hội, ngoài việc đóng góp vào văn kiện trình tại Đại hội và văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định khóa XX, văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội lần này cũng đã xác định phương hướng, mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 là tăng cường sức mạnh đoàn kết, tập trung lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ Khối nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, giữ vững bản lĩnh chính trị, trau dồi phẩm chất, đạo đức, lối sống, uy tín và năng lực công tác; phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả công việc và trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy. Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo và hoạt động của cấp ủy, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; chăm lo bồi dưỡng, xây dựng các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới, góp phần hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, phấn đấu xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh toàn diện.

leftcenterrightdel
 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Bình Định khóa XIV ra mắt Đại hội.

Về các chỉ tiêu chủ yếu, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Bình Định phấn đấu trong nhiệm kỳ mới có 95% cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị hàng năm; hàng năm, có trên 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; phấn đấu có 100% đảng viên và 95% công chức, viên chức và người lao động tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 95%; phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp từ 800 đến 1.000 đảng viên mới;...

Để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Bình Định xác định cần tập trung thực hiện có hiệu quả 2 khâu đột phá của nhiệm kỳ là: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề để góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Bình Định lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 25 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đặng Thị Thu Hòa, Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Bình Định khóa XIII được Đại hội tín nhiệm tái cử tiếp tục giữ chức Bí thư khóa XIV./.

Tin, ảnh: Đình Tăng - Phạm Kha