Xác định rõ tâm thế, trách nhiệm cao xây dựng văn kiện đại hội!

Thứ tư, 13/03/2024 13:48
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Năm 2024 là khoảng thời gian “nước rút” để các cấp ủy đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng thời tập trung các nội dung công việc chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Nhiệm vụ đặt ra ngay từ bây giờ là các cấp ủy Đảng cần xác định rõ tâm thế và trách nhiệm, vào cuộc một cách khẩn trương, nghiêm túc, nhất là công tác chuẩn bị các văn kiện đại hội.
Quang cảnh  phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng diễn ra ngày 23/2/2024.

Ngày 23/2, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã tiến hành phiên họp thứ nhất. Như vậy, một trong những công việc quan trọng nhất của mỗi kỳ đại hội đã được Trung ương khởi động, đặt ra yêu cầu sẵn sàng bắt tay vào việc của các cấp ủy Đảng.

Phát biểu tại phiên họp, Tổng Bí thư đã nêu rõ: Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng là một sự kiện chính trị cực kỳ quan trọng; Đại hội XIV của Đảng sẽ tiến hành vào thời điểm rất có ý nghĩa: Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang chung sức đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chúng ta đã trải qua 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 35 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh năm 1991), 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: đất nước ta đã giành được nhiều kết quả rất quan trọng, nổi bật, với nhiều điểm sáng, tạo tiền đề để cho nước ta bước vào một giai đoạn phát triển mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn thách thức mới lớn hơn đan xen.

Chúng ta có thể nhìn rõ: Đại hội đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong toàn Đảng và toàn xã hội. Thành công của đại hội đảng bộ các cấp sẽ tăng thêm sức mạnh đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, là động lực thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của cả nước.

Trong các công việc phải triển khai thì việc chuẩn bị các văn kiện là công việc có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định sự thành công của Đại hội. Vì vậy, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Việc chuẩn bị các văn kiện cho Đại hội XIV, đặc biệt là Báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm, có vai trò định hướng cho các văn kiện khác của Đại hội phải được tiến hành một cách khoa học, nghiêm túc, có đổi mới trong cách làm, phải bảo đảm thật sự có chất lượng, phản ánh đầy đủ thực tiễn mới của đất nước…

Người đứng đầu Đảng ta nêu rất rõ: Xây dựng các văn kiện Đại hội XIV cũng chính là quá trình tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, phân tích và dự báo tương lai, đòi hỏi chúng ta phải thực sự quán triệt các quan điểm khách quan, toàn diện, ổn định và phát triển; thực tiễn và lịch sử - cụ thể của phương pháp biện chứng trong nhận thức, phân tích và trình bày văn kiện. Phải nắm vững và vận dụng sáng tạo phương pháp luận duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục nắm vững và xử lý tốt các mối quan hệ lớn…

Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư còn cho thấy, quá trình xây dựng báo cáo chính trị, bên cạnh yêu cầu kiên định hệ quan điểm chỉ đạo mang tính nguyên tắc, phải gắn kết nhuần nhuyễn giữa nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn với định hướng chính sách; từ đó phát hiện, tìm tòi những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp đang xuất hiện có sức sống từ những nhân tố mới của thực tiễn.

“Trong quá trình xây dựng các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, phải gắn kết nhuần nhuyễn việc nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn phát triển trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; với xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, hình thành đồng bộ thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước dựa trên những trụ cột là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam” – Tổng Bí thư chỉ rõ.

Để văn kiện Đại hội đạt được các yêu cầu như người đứng đầu Đảng ta đã chỉ đạo, thì việc chuẩn bị tốt, bảo đảm các nội dung cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trong cả nước phải hết sức chú trọng. Trong đó, đối với việc chuẩn bị các văn kiện trình đại hội, cần lấy ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư: “Coi trọng tổng kết thực tiễn, nắm chắc lý luận khoa học; kết hợp nhuần nhuyễn giữa nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn với định hướng chính sách để phát hiện, tìm tòi những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp đang xuất hiện có sức sống từ trong thực tiễn, từ những nhân tố mới của thực tiễn, những mâu thuẫn chín muồi trong thực tiễn” để soi rọi vào thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Đặc biệt, trong quá trình triển khai phải luôn nhớ báo cáo chính trị là sản phẩm của trí tuệ tập thể cho nên phải phát huy dân chủ, chú trọng khai thác kết quả nghiên cứu khoa học; tập trung phân tích, đánh giá thật khách quan, thẳng thắn, toàn diện, cụ thể quá trình thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ những kết quả đã đạt được; hạn chế, yếu kém còn tồn tại và phân tích nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong chặng đường tới.

Trong quá trình triển khai, cần nhân lên những ưu điểm, khắc phục những mặt hạn chế, tồn tại, nhất là hiện tượng cấp ủy địa phương, tổ chức Đảng trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng báo cáo chính trị nặng về hình thức, chưa bảo đảm tính khách quan, trung thực, “sao chép” của những nhiệm kỳ trước. Hay việc đề ra những nội dung mang tính định hướng chung chung, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá chưa sát với thực tiễn tình hình đang diễn ra nên chưa đáp ứng được yêu cầu...

Để đạt được mục tiêu đó, thiết nghĩ, trong quá trình xây dựng dự thảo văn kiện đại hội của đơn vị mình, các cấp ủy cần phải bám sát các dự thảo văn kiện của cấp trên để nắm bắt tư tưởng, quan điểm, định hướng lớn. Các các cấp ủy đảng, các tổ chức cơ sở chú trọng xây dựng văn kiện sát thực với điều kiện cụ thể, đưa ra được các chủ trương, giải pháp phù hợp cho giai đoạn phát triển mới của từng ngành, từng đơn vị, từng địa phương. Thực hiện đúng phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Muốn Văn kiện trình Đại hội cần được chuẩn bị công phu, nhiều vòng, kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thì cần nghiêm túc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc, các nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, chuyên gia, các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức đa dạng, phù hợp, hiệu quả. Và trong quá trình đó phải cần hết sức cầu thị, lắng nghe, tôn trọng ý kiến lẫn nhau, tạo sự thống nhất cao, nhất là những vấn đề khó, vấn đề mới nảy sinh trong thực tế cuộc sống.

Đáng chú ý, đại hội đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nên trong quá trình chuẩn bị thì một nội dung cốt yếu cần phải được quan tâm là công tác xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”, “ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc, thì Đảng không có lợi ích gì khác”. Điều này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Mục đích của người cách mạng là để làm đầy tớ cho nhân dân, một người đầy tớ xứng đáng, trong sạch, trung thành chứ không phải là mục đích thăng quan phát tài”. Do vậy, các cấp uỷ trong quá trình chuẩn bị phải gắn kết chặt chẽ nội dung này với các bước chuẩn bị. Ngay từ khi dự thảo văn kiện đến quá trình chuẩn bị công tác tổ chức cán bộ phải lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nguyên tắc tự phê bình và phê bình nghiêm minh trong Đảng… Công tác nhân sự phải theo hướng có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, có trí tuệ và tầm nhìn chiến lược, kiên quyết loại bỏ những người cơ hội, tham nhũng…

Bên cạnh đó, để bảo đảm tính khoa học của văn kiện, từng luận điểm đưa ra phải được minh chứng bằng các số liệu, luận cứ thuyết phục, xác đáng và thể hiện những giá trị lý luận. Do đó, một trong những việc quan trọng cần sớm hoàn thành là phải xây dựng được bộ số liệu phục vụ công tác dự báo, xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, phương hướng  trong nhiệm kỳ mới bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dự kiến được tổ chức vào tháng 1/2026. Theo dự kiến kỳ này, tiến độ đại hội cũng như các công việc chuẩn bị khác liên quan có thể sẽ được đẩy lên sớm hơn so với các nhiệm kỳ trước. Bởi vậy, trong thời gian tới, cùng với việc nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm “nước rút” thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, thì công việc quan trọng đòi hỏi các cấp ủy hết sức quan tâm, chú trọng đó là chuẩn bị chu đáo, khoa học, bài bản, nghiêm túc việc xây dựng các văn kiện đại hội. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc ngay từ bây giờ của các cấp ủy Đảng./.

 

 

 

 

 

 

 

Thu Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực