Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Nghị quyết Về chấn chỉnh công tác tuyên huấn

Thứ ba, 22/10/2019 08:55
(ĐCSVN) - Ban tuyên huấn các cấp chưa nhận rõ nhiệm vụ của Ban và các bộ phận trong Ban và chưa sắp xếp cán bộ hợp lý nên còn lúng túng.

Các cấp uỷ đảng và các cơ quan đảng phụ trách các ngành quân, dân, chính phần nhiều còn coi nhẹ công tác tuyên huấn, chưa lãnh đạo chặt chẽ, ít chú ý bồi dưỡng cán bộ tuyên huấn.

Trước tình hình đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Nghị quyết Về chấn chỉnh công tác tuyên huấn. Nghị quyết nêu rõ: chấn chỉnh công tác tuyên huấn phải chú trọng những điểm sau: cần nhận rõ trong việc chấn chỉnh tổ chức tuyên huấn, việc cải tạo cán bộ tổ chức tuyên huấn là mấu chốt việc chấn chỉnh bộ máy tuyên huấn phải làm từng bước và có kế hoạch; các tổ chức tuyên huấn cần chú ý tăng cường và mở rộng mối liên hệ với quần chúng, trước hết nên đẩy mạnh việc thí nghiệm lưới tuyên truyền của Đảng trong nhân dân ở vùng tự do; bảo đảm mối liên hệ mật thiết giữa các cơ quan tuyên, văn, huấn, giáo, giữa Ban tuyên huấn các ngành và các cấp…

Nghị quyết nêu rõ nhiệm vụ của Ban tuyên huấn Đảng là giúp các cấp uỷ lãnh đạo công tác tuyên huấn. Cụ thể là phải căn cứ vào chủ trương quân sự của Đảng trong mọi thời kỳ mà vạch nhiệm vụ, phương châm công tác tuyên huấn cho các cấp, đặt kế hoạch phối hợp các ngành tuyên, văn, huấn, giáo. Theo dõi, kiểm tra và phê bình công tác tuyên văn, huấn, giáo ở các cấp để báo cáo đều với cấp uỷ tỉnh công tác tuyên huấn, tình hình tư tưởng của nhân dân và đảng viên. Các cấp uỷ đảng, các cơ quan phụ trách của Đảng trong quân đội và các đoàn thể đều phải thường xuyên lãnh đạo công tác tuyên huấn, chấm dứt tình trạng khoán trắng cho một số đồng chí phụ trách tuyên huấn.

Đồng thời, Nghị quyết cũng chỉ rõ cơ cấu của Ban tuyên huấn các cấp và lề lối làm việc của Ban tuyên giáo.

----------

Xem thêm tài liệu tham khảo TẠI ĐÂY

Nguồn: Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 3, tr.830-832, NXB Chính trị Quốc gia, 2008.

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực