Ban Thường vụ Xứ uỷ Bắc Kỳ ra Chỉ thị về củng cố, phát triển Đảng và phương pháp chống khủng bố

Thứ hai, 30/09/2019 14:10
(ĐCSVN) - Đến tháng 7-1945, cao trào Kháng Nhật, cứu nước ở Bắc Kỳ phát triển vô cùng mạnh mẽ.
Đội du kích Ba Tơ tuyên thệ tại căn cứ địa, tháng 3/1945.
(Ảnh tư liệu: Bảo tàng Lịch sử quốc gia)

Cùng với cuộc khởi nghĩa từng phần, lập chính quyền cách mạng ở nhiều nơi, phong trào phá kho thóc, cứu đói ở các địa phương kết hợp với các cuộc mít tinh, tuần hành, tuyên truyền võ trang gây nên không khí cách mạng sôi sục, đẩy chính quyền của phát xít và tay sai vào thế bất lực, rệu rã.

Trước sự chuyển biến mạnh mẽ, nhanh chóng của phong trào cách mạng, việc bảo vệ phong trào, củng cố và phát triển lực lượng lãnh đạo càng trở nên cần kíp. Nhận thức rõ yêu cầu bức thiết đó, ngày 9-7-1945, Ban Thường vụ Xứ uỷ Bắc Kỳ ra "Chỉ thị về củng cố và phát triển Đảng. Phương pháp chống khủng bố” gửi cho các cấp bộ và đảng viên trong toàn xứ.

Về củng cố và phát triển Đảng, Chỉ thị nêu rõ: phải thanh trừ ra khỏi Đảng những phần tử lười biếng, tiểu tư sản, thiếu tinh thần hy sinh; phải buộc đưa ra khỏi Đảng những đảng viên có trình độ tri thức hay lý luận quá kém; phải dìu dắt những đồng chí trình độ lý luận hơi kém nhưng trung thực, hăng hái, sẵn sàng hy sinh...

Chỉ thị nêu hai vấn đề quan trọng của công tác củng cố và phát triển Đảng là "Tự chỉ trích và thi hành kỷ luật Đảng”.

Chỉ thị nêu rõ: "Các cấp bộ đảng phải đặc biệt chú ý về vấn đề củng cố và phát triển Đảng. Nếu không chúng ta sẽ đứng vào một tình trạng rất nguy hiểm là Đảng sẽ không lãnh đạo nổi phong trào một khi phong trào lên cao hết sức lan rộng".

Về phương pháp chống khủng bố, Chỉ thị nêu rõ các biện pháp cụ thể, áp dụng ở cả thành thị lẫn nông thôn. Chỉ thị yêu cầu các đồng chí hoạt động ở thành phố lúc đi ngoài đường không nên mang thư, tài liệu, nếu mang theo phải ngụy trang cẩn thận tránh địch kiểm soát, ở nhà hay ở cơ quan phải có chỗ bí mật, có lối thoát khi địch ập đến; cơ quan chuyên môn phải đặt vị trí xa đường lớn, dễ canh phòng. Đối với vùng nông thôn, Chỉ thị yêu cầu các Uỷ ban Việt Minh kêu gọi nhân dân thực hiện chính sách “Vườn không nhà trống”; các Đội tự vệ cắt đặt nhau bảo vệ dân làng, đồng thời mai phục đánh địch.

Chỉ thị còn chỉ rõ cách chống khủng bố trong lúc tổ chức nhân dân biểu tình như phải sắp đặt chu đáo trong lúc lâm sự, kịp thời ra lệnh cho quần chúng giải tán, các Đội tự vệ phải được bố trí từ trước và sẵn sàng chiến đấu, phải giải thích âm mưu khủng bố của địch để củng cố lòng tin của quần chúng vào Đảng, vào thắng lợi của cách mạng.

Chỉ thị kết luận: "tình thế càng nghiêm trọng bao nhiêu các đồng chí phải nỗ lực hoạt động bấy nhiêu để củng cố phát triển Đảng cũng như càng cần phải thi hành triệt để phương pháp chống khủng bố bấy nhiêu để bảo vệ lấy phong trào".

Chỉ thị "Về củng cố và phát triển Đảng. Phương pháp chống khủng bố” của Ban Thường vụ Xứ uỷ Bắc Kỳ thể hiện rõ sự lãnh đạo sâu sát, kịp thời của Xứ uỷ với phong trào cách mạng trong xứ; góp phần tăng cường lực lượng lãnh đạo, bảo vệ phong trào cách mạng trước những âm mưu và hành động khủng bố của bọn phát xít Nhật và tay sai.

---------------

Xem thêm tài liệu tham khảo TẠI ĐÂY

Nguồn: Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 2, tr.966-969, NXB Chính trị Quốc gia, 2008.

 

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực