Đảng Lao động Việt Nam ra mắt quốc dân

Thứ tư, 16/10/2019 16:56
(ĐCSVN) - Ngày 3-3-1951, tại Hội nghị thống nhất Việt Minh - Liên Việt, Đảng Lao động Việt Nam chính thức ra mắt quốc dân, công khai lãnh đạo cuộc kháng chiến, kiến quốc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước cửa hội trường
Đại hội. (Ảnh tư liệu: baotanglichsu.vn)

Tại buổi lễ, đồng chí Trường Chinh thay mặt Trung ương Đảng trình bày mục đích, tôn chỉ và chính cương mới của Đảng. Đồng chí nhấn mạnh: Đảng Lao động Việt Nam đứng trong Mặt trận dân tộc thống nhất, nguyện đoàn kết chặt chẽ, cộng tác thân mật với các đảng phái, các đoàn thể, các nhân sĩ yêu nước để kháng chiến và kiến quốc.

Phát biểu kết thúc buổi lễ, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: tóm lại mục đích của Đảng là "Đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ quốc", nhiệm vụ của Đảng là "Kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công”; chính sách của Đảng là làm cho Việt Nam "Độc lập - thống nhất - dân chủ - phú cường".

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh thêm, về vấn đề tôn giáo và đối với các đảng phái: Đảng hoàn toàn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của mọi người; đối với các đảng phái, các đoàn thể trong Mặt trận dân tộc, Đảng chủ trương “Đoàn kết chặt chẽ, đoàn kết lâu dài, cùng nhau tiến bộ".

Ngày 7-3, Trung ương ra chỉ thị giới thiệu Đảng Lao động Việt Nam, tuyên truyền và giải thích cho nhân dân hiểu rõ tính chất giai cấp công nhân của Đảng, mối quan hệ giữa Đảng và quần chúng.

----------

Xem thêm tài liệu tham khảo TẠI ĐÂY

Nguồn: Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 3, tr.546-547, NXB Chính trị Quốc gia, 2008.

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực