Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá II) và Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất của Đảng

Thứ tư, 23/10/2019 10:14
(ĐCSVN) - Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá II) và Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất của Đảng họp từ ngày 14 đến ngày 23-11-1953 với gần 200 đại biểu trong nước tới dự.
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Tổng Bí thư Trường Chinh, Phó Thủ tướng
Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ 
(Ảnh: hochiminh.vn)

Hội nghị đã nghe và thảo luận báo cáo của đồng chí Hồ Chí Minh về "Tình hình trước mắt và nhiệm vụ cải cách ruộng đất"; báo cáo của đồng chí Trường Chinh về "Thực hiện cải cách ruộng đất".

Hội nghị còn nghe tham luận của đồng chí Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Lê Văn Lương.

Trong Báo cáo "Tình hình trước mắt và nhiệm vụ cải cách ruộng đất", Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: phe đế quốc đứng đầu là đế quốc Mỹ đang thất bại khắp nơi, thế của Mỹ ngày càng yếu, kinh tế Mỹ ngày càng khủng hoảng. Các đế quốc phụ thuộc vào Mỹ ngày càng khó khăn về kinh tế và chính trị, nội bộ phe đế quốc ngày càng mâu thuẫn sâu sắc. Phe xã hội chủ nghĩa đứng đầu là Liên Xô ngày càng lớn mạnh.

Về tình hình thực dân Pháp, do bị thất bại nặng nề trên khắp các chiến trường, thực dân Pháp đang gặp nhiều khó khăn về quân sự, chính trị, kinh tế, tài chính và ngày càng sa lầy ở Việt Nam. Song, chúng vẫn chưa chịu từ bỏ dã tâm xâm lược Việt Nam và ngày càng phụ thuộc vào đế quốc Mỹ. Vì vậy, đế quốc Mỹ ngày càng can thiệp sâu vào cuộc kháng chiến của ba dân tộc Đông Dương. Về phía ta, ta đã giành được chủ động trên chiến trường chính, chiến tranh du kích phát triển mạnh; Mặt trận Liên Việt ngày càng được củng cố và mở rộng; khối đoàn kết của nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia ngày càng củng cố. So sánh về mọi mặt thì thấy rõ thế địch ngày càng kém, thế ta ngày thêm mạnh.

Để bồi dưỡng lực lượng kháng chiến và đẩy mạnh cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi, chúng ta phải thực hiện cải cách ruộng đất, giải phóng sức sản xuất ở nông thôn khỏi ách trói buộc của giai cấp địa chủ phong kiến, chấm dứt tình trạng bần cùng, lạc hậu của nông dân, phát động mạnh mẽ lực lượng to lớn của nông dân phát triển sản xuất.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh nhiệm vụ trung tâm trong năm 1953 là ra sức đánh giặc trên các chiến trường, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, đập tan âm mưu quân sự mới của địch; phát động quần chúng thực hiện cải cách ruộng đất.

Chủ trương phát động quần chúng triệt để giảm tô và tiến hành cải cách ruộng đất thực hiện khẩu hiệu "người cày ruộng” trong cuộc kháng chiến là một chủ trương đúng đắn, đã thúc đẩy tinh thần kháng chiến của hàng triệu nông dân lao động; củng cố khối liên minh công nông và mặt trận dân tộc thống nhất.

----------

Xem thêm tài liệu tham khảo TẠI ĐÂY

Nguồn: Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 3, tr.849-851, NXB Chính trị Quốc gia, 2008.


Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực