Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (mở rộng) bàn về nhiệm vụ cách mạng Việt Nam

Thứ tư, 23/10/2019 14:33
(ĐCSVN) - Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và thắng lợi bước đầu về ngoại giao của ta ở Hội nghị Giơnevơ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp Hội nghị (mở rộng) lần thứ sáu.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận các báo cáo: báo cáo "Tình hình mới và nhiệm vụ mới" của Chủ tịch Hồ Chí Minh; báo cáo "Để hoàn thành nhiệm vụ và đẩy mạnh công tác trước mắt" của đồng chí Trường Chinh và báo cáo "Sự tiến triển của Hội nghị Giơnevơ" của đồng chí Võ Nguyên Giáp.

Hội nghị nhận định, sau chín năm kháng chiến anh dũng, quân đội và nhân dân ta thu được nhiều thắng lợi lớn, lực lượng của ta đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Phong trào hoà bình thế giới và phong trào đòi chấm dứt chiến tranh ở Đông nương của nhân dân Pháp và nhân dân thế giới lên cao. Thực dân Pháp ngày càng suy yếu và lệ thuộc vào Mỹ; đế quốc Mỹ ngày càng can thiệp sâu vào Đông Dương, âm mưu biến Đông Dương thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của chúng ở Đông Nam châu Á. Đế quốc Mỹ đang trở thành kẻ thù chính, trực tiếp của nhân dân Đông Dương.

Trước tình hình mới, Hội nghị quyết định phương châm và sách lược đấu tranh của toàn Đảng và toàn dân ta trong giai đoạn mới là chĩa mũi nhọn đấu tranh vào đế quốc Mỹ và thế lực hiếu chiến Pháp dựa trên cơ sở những thắng lợi đã đạt được mà phấn đấu thực hiện hoà bình ở Đông Dương, phá tan âm mưu của đế quốc Mỹ hòng kéo dài và mở rộng chiến tranh Đông Dương. Củng cố hoà bình thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước.

Để thực hiện mục tiêu cách mạng đó, phải tăng cường củng cố khối liên minh công nông, cơ sở vững chắc của khối đại đoàn kết toàn dân và mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi chống đế quốc Mỹ, bọn hiếu chiến Pháp và bè lũ tay sai của chúng.

Hội nghị hoàn toàn tán thành 3 nhiệm vụ và 10 công tác trước mắt do đồng chí Hồ Chí Minh đề ra:

3 nhiệm vụ đó là:

1. Tranh thủ và củng cố hoà bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập, dân chủ trong cả nước.

2. Tăng cường lực lượng quân đội nhân dân, xây dựng quân đội nhân dân hùng mạnh để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

3. Tiếp tục thực hiện khẩu hiệu “người cày có ruộng", ra sức phục hồi sản xuất, chuẩn bị điều kiện kiến thiế nước nhà.

10 công tác trước mắt là:

1- Thống nhất tư tưởng trong toàn Đảng, toàn dân về tình hình và nhiệm vụ mới.

2- Tăng cường lãnh đạo đấu tranh ngoại giao.

3- Ra sức tăng cường lực lượng của quân đội nhân dân.

4- Tiếp thu vùng mới giải phóng, đặc biệt là tiếp thu và quản lý các thành thị.

5- Chuyển hướng công tác trong vùng địch tạm đóng quân.

6- Tiếp tục củng cố vùng tự do cũ.

7- Đẩy mạnh phát động quần chúng thực hiện cải cách ruộng đất.

8- Tăng cường công tác kinh tế tài chính và chuẩn bị điều kiện để xây dựng đất nước.

9- Giúp đỡ cách mạng Lào và Campuchia.

10- Tiếp tục công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nhất là trong vùng mới giải phóng.

Hội nghị nhấn mạnh, cũng như kháng chiến, đấu tranh để giành lấy và củng cố hoà bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập, dân chủ trong cả nước là một quá trình đấu tranh lâu dài, gian khổ và phức tạp. Chúng ta phải luôn tỉnh táo trước mọi âm mưu của đế quốc Mỹ, các thế lực hiếu chiến Pháp và bè lũ phản động quốc tế.

Chúng ta kiên quyết đấu tranh đến cùng, không ngừng bồi dưỡng lực lượng và nâng cao tinh thần chiến đấu, nắm vững ngọn cờ hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vẻ vang trong giai đoạn trước mắt.

Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng có ý nghĩa quan trọng trước bước ngoặt mới lịch sử cách mạng nước ta.

----------

Xem thêm tài liệu tham khảo TẠI ĐÂY

Nguồn: Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 3, tr.963-966, NXB Chính trị Quốc gia, 2008.

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực