Phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển

Thứ sáu, 07/04/2023 16:37
(ĐCSVN) – Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam nhấn mạnh: Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 nhấn mạnh tinh thần đổi mới sáng tạo, ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển xây dựng Quảng Nam thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030...

Khơi dậy khát vọng phát triển Quảng Nam

Đảng bộ tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức triển khai quán triệt, học tập chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Để rõ hơn cách làm, nhiệm vụ, giải pháp mà Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đang triển khai, phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam về vấn đề này.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam. 

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, ngày 5/4 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã tiến hành triển khai quán triệt thực hiện chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 trong toàn Đảng bộ. Xin đồng chí cho biết nội dung, mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức, triển khai chuyên đề trên tại địa phương?

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan: Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, trực tiếp là nghiên cứu, cụ thể hóa Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” vào thực tiễn xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch và triển khai biên soạn chuyên đề năm 2023 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nội dung Chuyên đề là quán triệt, cụ thể hóa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quan điểm chỉ đạo thực hiện đường lối đổi mới của Nghị quyết Đại hội XIII “Động lực và nguồn động lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" và định hướng, mục tiêu phát triển tỉnh Quảng Nam theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Chuyên đề cung cấp nội dung cơ bản về lý luận, khẳng định những thành quả đã đạt được và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam. Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phụng sự dân tộc, phục vụ nhân dân, xây dựng đất nước ngày càng phát triển phồn vinh, hạnh phúc…

Triển khai học tập, quán triệt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 trong toàn Đảng bộ tỉnh nhằm mục đích nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đặc biệt, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển Quảng Nam trong mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, triển khai học tập quán triệt Chuyên đề này cũng nhằm định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh, sự quản lý và điều hành của chính quyền các cấp; tiếp tục khơi dậy ý chí, hoài bão, khát vọng vì một Quảng Nam phát triển. Từ đó, tạo nên sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng, ý chí, hành động và sự đồng thuận trong toàn xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để thực hiện thắng lợi những mục tiêu chiến lược mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đã đề ra; tiếp tục khẳng định, hiện thực hóa vị thế và khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam. 

PV: Tỉnh uỷ Quảng Nam có những giải pháp, cách làm như thế nào để nội dung chuyên đề thấm sâu và lan toả hơn, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn?

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan: Để việc quán triệt, thực hiện chuyên đề năm 2023 đi vào chiều sâu, chất lượng, thiết thực, nội dung Chuyên đề đã nêu ra nhiều nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển Quảng Nam trong năm 2023 và đến năm 2030; trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ giải pháp về nâng cao nhận thức đối với mỗi cán bộ, đảng viên; cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển Quảng Nam vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình, gắn với nhiệm vụ chính trị; tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lôi cuốn sự vào cuộc của toàn xã hội; nêu cao trách nhiệm nêu gương trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát. Về lâu dài, cần tập trung công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; huy động nguồn lực thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược; phát huy tiềm năng, lợi thế động lực của vùng kinh tế biển và vùng đồng bằng ven biển; triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách, ưu tiên nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội vùng trung du, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; chú trọng sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư vùng nguy cơ cao về thiên tai.

Để khơi dậy khát vọng phát triển, cần xác định phát huy giá trị văn hóa, con người Quảng Nam; bảo vệ, nuôi dưỡng, phát triển các giá trị, bản sắc và hình ảnh của con người xứ Quảng; khơi dậy khát vọng vươn lên, cống hiến vì cộng đồng, quê hương, đất nước. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện tốt phương châm “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân và tôn trọng nhân dân”. Tuyên truyền, vận động, tập hợp, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, cùng nhau chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương Quảng Nam ngày càng phát triển…

PV: Với những giải pháp, cách làm như đồng chí vừa nêu, đâu là giải pháp đột phá, trọng tâm, tạo sự khác biệt so với việc triển khai, thực hiện các chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trước đây, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan: So với trước đây, điểm khác biệt trong chỉ đạo, thực hiện chuyên đề năm 2023 chính là sự chủ động, sáng tạo, đổi mới trong cách triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW với việc tỉnh có chuyên đề riêng, mang tính cụ thể, phù hợp với thực tiễn và định hướng phát triển tỉnh Quảng Nam. Đặc biệt, với Quảng Nam, chuyên đề năm 2023 nhấn mạnh tinh thần đổi mới sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam có từ trong lịch sử, văn hóa, truyền thống và tiềm năng lợi thế sẵn có hiện nay của mảnh đất, con người Quảng Nam.

Trong các nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chuyên đề năm 2023 thì trọng tâm, đột phá tạo sự khác biệt, đó là tập trung công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; huy động nguồn lực thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược; phát huy tiềm năng vùng kinh tế biển và vùng đồng bằng ven biển; phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai thành khu kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực gắn với phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, thương mại - dịch vụ - du lịch - logistics, chế biến nông sản chất lượng cao, xứng tầm là trung tâm phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ và cả nước; giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; và nhất là xác định, phát huy giá trị văn hóa, con người Quảng Nam để bảo vệ, nuôi dưỡng, phát triển các giá trị, bản sắc và hình ảnh của con người xứ Quảng. Trước mắt, là đề ra giải pháp cấp bách vượt qua khó khăn, thử thách trên các lĩnh vực của hệ thống chính trị và đời sống xã hội của tỉnh, từng địa phương, cơ quan, đợn vị.

Ngày 5/4/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt thực hiện chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 trong toàn Đảng bộ. 

PV: Với vai trò là “Tư lệnh ngành” Tuyên giáo địa phương, trực tiếp tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trong công tác Tư tưởng của Đảng bộ tỉnh, đồng chí kỳ vọng gì vào sự chuyển biến về mặt tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh qua quá trình triển khai, quán triệt và thực hiện chuyên đề lần này?

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan: Năm 2023, tình hình dư luận xã hội, cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh rất quan tâm, lo lắng trước các vấn đề nhạy cảm, phức tạp trên địa bàn cả nước và Quảng Nam. Trong bối cảnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức đồng thời 4 đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng gồm: Tiếp tục tổ chức thực hiện đợt sinh hoạt chính trị về chủ đề “tự soi, tự sửa” theo tinh thần Kết luận 21-KL/TW, 2 đợt sinh hoạt chính trị về Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội của Việt Nam” và “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực tiễn tỉnh Quảng Nam, sinh hoạt chính trị kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930 - 28/3/2023), cùng với việc tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023… Chúng tôi tin tưởng, kỳ vọng rằng các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân tỉnh Quảng Nam sẽ có cái nhìn toàn diện để khẳng định và tự hào về truyền thống vẻ vang, thành tựu to lớn mà tỉnh Quảng Nam đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng, xây dựng và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, đặc biệt là sau hơn 25 năm tái lập tỉnh và nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

Qua chuyên đề này, có thể thấy rằng, dù sự nghiệp phát triển tỉnh Quảng Nam qua 93 năm từ khi có Đảng, phải trải qua nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần “đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển”, Đảng bộ tỉnh đã giữ vững, phát huy bản lĩnh chính trị, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và toàn xã hội; động viên, kêu gọi được sự đồng tình, hưởng ứng của toàn dân. Với những thành tựu, kết quả đã có, chúng ta có quyền kỳ vọng về mục tiêu và cũng là khát vọng xây dựng “Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030”; khát vọng phấn đấu vươn lên từ chính bản lĩnh, ý chí, sức mạnh và tinh thần đoàn kết đồng lòng của con người xứ Quảng trong suốt hơn 550 năm hình thành và phát triển.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Đình Tăng (thực hiện)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực