Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Thứ sáu, 09/06/2023 17:19
(ĐCSVN) - Thời gian qua, công tác đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã đạt được những kết quả tích cực. Ban chỉ đạo 35 các cấp được thành lập, cùng với cơ quan thường trực, lực lượng nòng cốt, lực lượng chuyên sâu, lực lượng tham gia đấu tranh ở từng cấp đã hoạt động hiệu quả, góp phần làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.
Toàn cảnh Hội thảo

Ngày 9/6, Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và của Đảng bộ tỉnh Lào Cai.

Với quan điểm “Bảo vệ Đảng là bảo vệ chính mình”, Đảng bộ tỉnh Lào Cai luôn xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một nhiệm quan trọng, cần được thực hiện toàn diện trên tất cả các mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW gắn với công tác nghiên cứu, tổng kết lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và công tác tuyên truyền, giáo dục đối với cán bộ, đảng viên, học viên được thực hiện tích cực, hiệu quả.

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, vai trò và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cán bộ, đảng viên trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Tỉnh uỷ Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 190-KH/TU, ngày 21/3/2023 về Tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới năm 2023”. Đây là lần thứ hai, tỉnh Lào Cai tổ chức hội thảo với chủ đề này, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để nhận diện, đấu tranh, phản bác trên mặt trận đấu tranh để bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và của Đảng bộ tỉnh Lào Cai.

Hội thảo đã nhận được 25 bài viết của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; tập trung vào các nội dung như: Việc nhận thức các quan điểm của Đảng và Nhà nước; vị trí, tầm quan trọng, nhiệm vụ trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thực trạng, giải pháp phát huy vai trò của các cơ quan, đơn vị; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, các trường học; các huyện, thành phố, thị xã… trên các phương diện khác nhau trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành, trong công tác tuyên truyền của các cơ quan thông tin đại chúng, báo chí, mạng xã hội...

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lào Cai khẳng định: Bám sát Nghị quyết 35- NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, với quan điểm “bảo vệ Đảng là bảo vệ chính mình”, thời gian qua, công tác đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã đạt được những kết quả tích cực. Ban chỉ đạo 35 các cấp được thành lập, cùng với cơ quan thường trực, lực lượng nòng cốt, lực lượng chuyên sâu, lực lượng tham gia đấu tranh ở từng cấp đã hoạt động hiệu quả, góp phần làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Tỉnh Lào Cai có nhiều lợi thế để phát triển mạnh về du lịch, dịch vụ, song với điều kiện là tỉnh miền núi, biên giới, 25 nhóm-ngành dân tộc, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ trên 66%, cũng đặt ra không ít khó khăn trong việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trong bối cảnh sự bùng nổ của Internet, mạng xã hội. Cuộc đấu tranh này không phải chỉ là sự phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, mà hơn thế là trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân trong khẳng định kết quả, thành tựu đạt được. Hội thảo cũng là dịp để các cấp, các ngành, đơn vị trong tỉnh cùng nhìn nhận, đánh giá đúng thực trạng đã làm được, giải pháp nào từ phía từng cấp, từng ngành để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tốt hơn; đồng thời tạo sức mạnh lan toả từ người đứng đầu cơ quan, đơn vị đến công chức, viên chức, người lao động và tăng cường hơn nữa vai trò của nhân dân trong nhận thức về nền tảng tư tưởng, phát huy ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng vươn lên để phát triển, tăng sức đề kháng, nhận diện, đấu tranh không khoan nhượng với những quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng thời, Hội thảo khoa học lần này là hoạt động rất thiết thực để Lào Cai sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị; là dịp để mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới./.

Tin, bài: Hồng Minh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực