Các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Bí thư, Thường trực cấp ủy, các đồng chí ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và đại biểu của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở các điểm cầu trong cả nước.

Hội nghị đã nghe Dự thảo báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị trong năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ triển khai thực hiện Chỉ thị trong thời gian tới; nghe các ý kiến, tham luận thẳng thắn, thiết thực về nhiều vấn đề liên quan  việc thực hiện Chỉ thị trong năm 2015 và 04 năm qua.


Các đại biểu dự Hội nghị tại đầu cầu Hà Nội - Ảnh: HM

Các báo cáo, tham luận, trao đổi tại Hội nghị nhận định, hơn 4 năm qua, nhất là trong năm 2015, năm của đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, các địa phương, các cấp, các ngành trong cả nước đã làm được nhiều việc thiết thực, có ý nghĩa nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Việc tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí  Minh được thực hiện bài bản, khoa học, sâu rộng hơn, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Nhiều cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo hướng bám sát điều kiện thực tế, chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với từng đối tượng, vị trí công tác.

Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương được các cấp ủy chỉ đạo gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, thực hiện Quy định 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương và Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Nội dung nêu gương đã được nhiều địa phương cụ thể hóa. Các cấp ủy đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể. Cấp ủy đảng các cấp đã thường xuyên quan tâm đến nhiệm vụ giáo dục thanh niên, tổ chức, hướng dẫn thanh, thiếu niên học tập và làm theo Bác theo tinh thần của Chỉ thị, nhất là đối với đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên. Hoạt động giao ban, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị đã được triển khai một cách thường xuyên và rộng khắp. Công tác tuyên truyền, vận động được quan tâm hơn, gắn với tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9. Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí góp phần tích cực vào tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, học tập và làm theo đạo đức của Bác trong toàn xã hội.

Các đại biểu đã thảo luận, phân tích nghiêm túc những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị; nêu những khó khăn, vướng mắc, chỉ rõ nguyên nhân và thảo luận các giải pháp nhằm thực hiện Chỉ thị một cách có chất lượng, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được; biểu dương các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hơn bốn năm qua.

Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: HM

Đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh, việc thực hiện Chỉ thị góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tất cả các địa phương, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; cổ vũ các nhân tố tích cực, hạn chế tiêu cực, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn quốc; đưa việc sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề dần đi vào nền nếp, trở thành ý thức tự giác, thiết thực, hạn chế tình trạng hình thức, qua loa, chiếu lệ; nhiều vấn đề tồn đọng, bức xúc ở cơ sở đã bước đầu được giải quyết, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Lê Hồng Anh cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện Chỉ thị. Một số cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ chủ chốt, nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, yêu cầu của Chỉ thị. Kết quả thực hiện một số nội dung, yêu cầu nêu trong Chỉ thị còn nhiều hạn chế: lúng túng trong tổ chức sinh hoạt chuyên đề, việc phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo chính quyền giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm chưa thực sự tích cực và kiên quyết; việc tổ chức và phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của lãnh đạo chủ chốt, của cán bộ, đảng viên ở một số nơi còn thiếu cụ thể, bị xem nhẹ, hoặc đề ra nhưng thực hiện chưa tốt, thiếu kiểm tra, đôn đốc và không gắn kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương với việc xem xét, đánh giá, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Vẫn còn những biểu hiện thiếu gương mẫu của một số cán bộ, đảng viên trong công tác và đời sống, ảnh hưởng đến việc thực hiện Chỉ thị, thậm chí còn gây tổn hại đến niềm tin của quần chúng nhân dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu, trong thời gian tới, các cấp ủy, lãnh đạo chính quyền cần tiếp tục nâng cao nhận thức về yêu cầu phải thường xuyên và tự giác trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong khối các cơ quan quản lý Nhà nước theo tinh thần Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; nội dung thực hiện Chỉ thị cần gắn chặt hơn nữa với các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng Đảng, các phong trào của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, đưa vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng và sinh hoạt các đoàn thể; tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những hạn chế, khuyết điểm và mang lại những kết quả nhất định, cần được tiếp tục phát huy; phát huy việc nêu gương của cán bộ lãnh đạo, nhất là của người đứng đầu là vô cùng quan trọng.

Trong phần kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã phân tích, làm rõ thêm một số nội dung cần quan tâm, những giải pháp cơ bản để thực hiện tốt Chỉ thị trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2016 có nhiều sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội đất nước: là năm diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và hội đồng nhân dân các cấp…, việc thực hiện Chỉ thị cần được đẩy mạnh và triển khai một cách bài bản khoa học, tạo sự hưởng ứng, sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Để triển khai tốt các nhiệm vụ đã đề ra, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị cần tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” và chủ đề của các năm trước; quan tâm việc gắn học tập và làm theo gương Bác với công tác xây dựng Đảng, thực hiện  Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm, nhân dân quan tâm và đang chờ đợi; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt đoàn thể, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị, Quy định 101-QĐ/TW, Quy định 55-QĐ/TW của Ban Bí thư và các quy định khác trong thực hiện Chỉ thị; tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo quyết định của Ban Bí thư. Căn cứ vào yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cấp ủy các cấp cụ thể hóa các phương hướng, nhiệm vụ nêu trên, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị trong thời gian tới ở ngành, địa phương./.

Hoàng Mẫn