Xuất bản sách về xây dựng cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng thời kỳ 4.0

Thứ bảy, 06/01/2024 21:23
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Cuốn sách “Xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” là tài liệu tham khảo có giá trị đối với cán bộ, đảng viên, nhất là với những người làm công tác tổ chức cán bộ, đặc biệt là cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa xuất bản cuốn sách "Xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư". Sách do đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm chủ biên.

Theo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng là lực lượng trực tiếp tham mưu cho cấp ủy những chủ trương, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; về tổ chức bộ máy, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng.

Cuốn sách "Xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư", do đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm chủ biên. 

Trải qua hơn 93 năm xây dựng và trưởng thành, đội ngũ cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Trong thời kỳ đổi mới, nhất là những năm gần đây, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã có những chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng và kiện toàn hệ thống tổ chức của Đảng trong các cấp, các ngành; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; triển khai hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng vào thực tiễn.

Tuy nhiên, hiện nay, việc xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đặc biệt là trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm, chưa tạo ra được bước đột phá lớn. Do đó, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng đủ đức, đủ tài bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu chiến lược cho cấp ủy các cấp trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ trên quy mô toàn cầu là một vấn đề cấp bách, có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Để đáp ứng yêu cầu của đông đảo bạn đọc, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, do đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm chủ biên.

Với 2 chương: “Thực trạng xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng”; “Quan điểm, mục tiêu, yêu cầu và một số giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, cuốn sách là tài liệu tham khảo có giá trị đối với cán bộ, đảng viên, nhất là với những người làm công tác tổ chức cán bộ, đặc biệt là cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng./.

Tin, ảnh: Nguyễn Chắt

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực