Hà Tĩnh: Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu

Thứ năm, 16/11/2023 16:45
(ĐCSVN) – Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa ký văn bản ban hành văn bản về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.

Ngày 15/11, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh – Võ Trọng Hải ký ban hành Công văn số 6466/UBND-NC2 về việc tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và các năm tiếp theo.

Thực hiện Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Kết luận số 29-KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế nêu trên, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và các năm tiếp theo, theo đó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức quán triệt nghiêm túc Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ đến từng cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý để nâng cao nhận thức, tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ và tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức trong xử lý công việc; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công; trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất; làm việc tâm huyết, tận tụy, trách nhiệm, chuyên nghiệp, khoa học, tạo ra sản phẩm cụ thể; phát huy tính tích cực, chủ động, đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, nhuần nhuyễn trong công việc, có quan điểm, chính kiến rõ đối với những nội dung mới, nội dung khó. Nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật; sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc; phân công nhiệm vụ rõ ràng và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Quy chế làm việc của UBND tỉnh; tham mưu UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý ngành, lĩnh vực, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 về chấn chính, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của bộ, cơ quan, địa phương.

 Đồng chí Võ Trọng Hải – Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Chủ động, tích cực tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả những nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao; tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Quyết tâm, quyết liệt giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, hiệu quả, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, thuận tiện; thường xuyên rà soát, kiểm tra các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đang thực hiện. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, lãng phí nguồn lực, cơ hội của Nhà nước, xã hội, người dân, doanh nghiệp; không để đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính để phát hiện, xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Phát huy hiệu quả các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; chủ động, tích cực tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp để kịp thời giải quyết triệt để, dứt điểm các phản ánh, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng, hiến kế của người dân, doanh nghiệp; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tuyệt đối không được đùn đẩy, lòng vòng, né tránh.

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Nội vụ Hà Tĩnh chủ trì chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh; rà soát, tham mưu thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Trung ương; tham mưu ban hành các quy định quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền, trong đó: chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chí, bằng sản phẩm, kết quả cụ thể, đánh giá lượng hóa được; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; sử dụng hiệu quả kết quả đánh giá làm căn cứ trong bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; tổng hợp, báo cáo hoặc tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền về kết quả thực hiện Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Kết luận số 29-KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải giao Văn phòng UBND tỉnh: tham mưu UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các cơ quan, đơn vị; kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên có nhiệm vụ, văn bản quá hạn, nợ đọng.

Tại văn bản đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./

TLB

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực