Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 4452/QĐ - BVHTTDL ngày 31/12/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án "Chương trình hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030”.

leftcenterrightdel
Nâng cao hiệu quả các hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa tại Yên Bái. (Ảnh inh họa: Thu Trang).

Kế hoạch nhằm mục đích nâng cao hiệu quả các hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Thông qua kế hoạch tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban ngành, đoàn thể trong việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng văn hóa, văn nghệ, góp phần xây dựng con người Yên Bái "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”.

TH