Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Vĩnh Phúc có 84 tổ chức cơ sở đảng và gần 4000 đảng viên

Thứ hai, 24/04/2023 08:23
(ĐCSVN) - Bám sát các chủ trương của Đảng và Chính phủ, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp.

Trong những năm qua, Đảng, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội tại khối doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều văn bản tập trung lãnh đạo, chỉ đạo như: Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 17/3/2008 “Về xây dựng, củng cố tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh”; Quyết định số 1115-QĐ/TU, ngày 31/3/2009 về việc thành lập Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định số 119-QĐ/TU, ngày 15/4/2011 về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng và tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp tỉnh...

Bám sát chủ trương trên, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp.

Về công tác xây dựng Đảng: Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, ban hành 05 nghị quyết chuyên (4 chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, 01 chuyên đề về sản xuất, kinh doanh) để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

 Những năm qua, Hội thi Tuyên truyền viên giỏi do Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức đã tạo ra hiệu ứng tích cực trong các doanh nghiệp địa phương.

Công tác học tập, quán triệt, triển khai học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được các chi, đảng bộ coi trọng; sáng tạo, đổi mới về phương pháp, hình thức học tập như: học trực tuyến, học theo cụm địa bàn doanh nghiệp đóng chân,…; tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt trên 92%; nội dung thường xuyên đổi mới, phương pháp, hình thức sinh hoạt phong phú, đa dạng; tỷ lệ duy trì sinh hoạt cấp ủy, chi bộ đạt trên 95% và đảng viên tham gia đạt trên 90%; đặc biệt, sự vận dụng, sáng tạo của Nghị quyết trong việc sinh hoạt chi bộ không tập trung, nhưng không quá 02 kỳ trong quý, trao đổi qua hòm thư điện tử đối với nơi đảng viên phân tán chưa đủ điều kiện lập thành cụm theo quy định Điều lệ Đảng, kỳ thứ 3 trong quý sinh hoạt tập trung. Công tác sinh hoạt cấp ủy, chi bộ duy trì, dần đi vào nền nếp, chất lượng được nâng lên.

Từ năm 2011 đến nay, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện nâng cấp 14 chi bộ cơ sở để lập đảng bộ cơ sở; sắp xếp, kiện toàn 8 đảng bộ cơ sở thành chi bộ cơ sở; giải thể 19 tổ chức đảng. Công tác đánh giá chất lượng, phân loại tổ chức đảng và đảng viên đảm bảo chính xác, khách quan bằng bộ tiêu chí đánh giá cụ thể và phối hợp chẽ với các sở, ngành (Thuế, Bảo hiểm, Công an, Tài nguyên môi trường,…) trao đổi về việc chấp hành chính sách, pháp luật của doanh nghiệp làm căn cứ xếp loại. Kết quả, hằng năm tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%, không có tổ chức đảng yếu kém; đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 92%, số đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ chiếm dưới 01%.

Cùng với đó, công tác kiểm tra giám sát của Đảng được coi trọng thực hiện nghiêm túc, kịp thời xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Công tác rà soát, sắp xếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng được tiến hành thường xuyên.

Về công tác phát triển tổ chức Đảng: Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc luôn chủ động, tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức đảng; phối hợp với các cơ quan theo Quy chế phối hợp của tỉnh và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng, phát triển tổ chức đảng tỉnh biên soạn, phát hành trên 5.000 cuốn sổ tay và 12.000 tờ gấp tuyên truyền; xây dựng hơn 1000 phiếu khảo sát (với hai ngôn ngữ là: tiếng Anh và tiếng Việt); tổ chức 04 cuộc khảo sát tại 232 lượt doanh nghiệp.

Qua khảo sát, có 73 doanh nghiệp có trên 3 đảng viên, đủ điều kiện thành lập tổ chức đảng; có trên 3.500 đảng viên đang làm việc tại doanh nghiệp nhưng sinh hoạt tại nơi cư trú; đã thực hiện chuyển sinh hoạt đảng cho gần 1000 đảng viên sinh hoạt ở nơi cư trú về sinh hoạt đảng tại doanh nghiệp, góp phần quan trọng trong việc tạo nguồn phát triển tổ chức đảng, đồng thời nâng cao chất lượng quản lý, đánh giá đảng viên. Từ năm 2011 đến nay, thành lập mới 35 tổ chức đảng với trên 250 đảng viên. Nâng số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối 84 tổ chức cơ sở đảng, gần 4000 đảng viên.

Về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên: Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú và đảng viên mới được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả; trong đó tập trung nâng cao chất lượng về nội dung, đổi mới về hình thức học tập (học tập tập trung vào các ngày nghỉ, học online trong bối cảnh dịch COVID-19 hoặc cấp phát tài liệu để đảng viên tự nghiên cứu học tập, sau đó trao đổi, vấn đáp, đánh giá kết quả học tập của học viên). Qua đó, tạo điệu kiện để các học viên tham gia các lớp đảm bảo đầy đủ, có chất lượng, đồng thời giảm thiểu ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

 Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc.

Kết quả, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức mở 33 lớp bồi dưỡng lý luận cho trên 3.200 quần chúng ưu tú; 21 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho hơn 2.200 học viên. Đặc biệt, đã mở 02 lớp dành riêng cho 156 quần chúng là cán bộ công đoàn (ở 24 doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng) do Chi bộ Công đoàn các Khu công nghiệp đề nghị; 01 lớp đối tượng là công nhân lao động và cán bộ nhân sự trong các doanh nghiệp, với 60 học viên ở 05 doanh nghiệp của Chi bộ HHDN và một lớp 66 quần chúng là cán bộ đoàn thanh niên ở các chi, đảng bộ cơ sở do Đoàn thanh niên Khối đề nghị.

Hồ sơ kết nạp Đảng được mẫu hóa, cụ thể, chi tiết để quần chúng dễ thực hiện; tổ chức lớp hướng dẫn riêng việc khai hồ sơ cho đối tượng đảng là cán bộ công đoàn thuộc Chi bộ công đoàn khu công nghiệp (nơi doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng. Đảng ủy Khối ban hành Hướng dẫn số 21-HD/ĐUK, ngày 5/8/2020 về việc bổ sung một số vấn đề cụ thể về thủ tục kết nạp vào Đảng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những quần chúng ưu tú đủ điều kiện, tiêu chuẩn và có động cơ phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Việc thẩm định, xác minh hồ sơ kết nạp Đảng được thực hiện kỹ lưỡng, nhất là đối với những quần chúng làm việc ở doanh nghiệp nước ngoài.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Với những đổi mới, sáng tạo nêu trên, trong 10 năm qua, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh kết nạp được gần 2.500 đảng viên mới; trong đó, mô hình Chi bộ Công đoàn các khu công nghiệp là một điểm nhấn, sáng tạo trong công tác phát triển đảng viên, chỉ thực hiện trong gần 2 năm (2020, 2021) Chi bộ Công đoàn các khu công nghiệp đã kết nạp 36 đảng viên ở 15 doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng; Chi bộ Hiệp hội doanh nghiệp đã kết nạp được 02 đảng viên ở 02 doanh nghiệp, tạo tiền đề rất tốt để phát triển tổ chức đảng trong thời gian tới.

Bí thư Nguyễn Văn Hùng cũng chia sẻ: Công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước còn nhiều khó khăn, hạn chế; tỷ lệ số tổ chức đảng so với số doanh nghiệp còn thấp; số lượng doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh nhiều nhưng đa số có quy mô nhỏ, hoạt động chưa ổn định; nhiều chủ doanh nghiệp chưa quan tâm, tạo điều kiện thành lập tổ chức đảng; công tác quản lý đảng viên ở nơi cư trú chưa chặt chẽ, nhiều đảng viên đã ký hợp đồng lao động trên 12 tháng với doanh nghiệp nhưng không thực hiện chuyển sinh hoạt đảng về nơi làm việc.

Nói về phương hướng để thực hiện tốt công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp thời gian tới, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc cho biết sẽ tập trung thực hiện tốt một số giải pháp như: Tiếp tục tham mưu cho cấp trên những chủ trương, cơ chế, chính sách thuận lợi trong quá trính xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp phù hợp tính đặc thù đáp ứng yêu cầu thực tiến đặt ra; Phát huy vai trò của cơ quan đầu mối Ban Chỉ đạo; chủ động phối hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyền truyền để chủ doanh nghiệp nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp; từ đó tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp. Tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành trong việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có tổ chức đảng, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa về vai trò, ví trí của tổ chức đảng.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình Chi bộ Công đoàn khu công nghiệp và Chi bộ Hiệp hội doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên gắn với việc phát triển tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp; chú trọng kết nạp đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân. Đồng thời sẽ thường xuyên cải cách hành chính, đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với đặc thù của tổ chức đảng trong từng loại hình doanh nghiệp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời biểu dương, khen thưởng những đơn vị làm tốt, nhắc nhở những đơn vị chưa tốt, xử lý nghiêm những đơn vị vi phạm” - Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc nhấn mạnh./.

Minh Thanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực