Hà Tĩnh: Nhiều kết quả trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW

Thứ sáu, 05/08/2022 14:23
(ĐCSVN) - Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, cơ cấu tổ chức bộ máy của các đơn vị sau sắp xếp nhiều địa phương của Hà Tĩnh đã ổn định, đi vào hoạt động tốt, góp phần củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

*Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (Nghị quyết số 18-NQ/TW), Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh luôn xác định đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là nhiệm vụ cấp bách thường xuyên, chiến lược và lâu dài; xây dựng lộ trình, tiến độ thực hiện, phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện. Từ đó, Nghị quyết số 18-NQ/TW được triển khai thực hiện có hiệu quả tại các cấp, ban, ngành.

Cơ cấu tổ chức bộ máy của các đơn vị sau sắp xếp sớm ổn định, đi vào hoạt động. Việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động, đặc biệt số cán bộ dôi dư được giải quyết bảo đảm quyền lợi cho từng đối tượng nên hoạt động của các đơn vị sau sáp nhập, hợp nhất có nhiều chuyển biến tích cực. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được quan tâm đầu tư.

leftcenterrightdel
Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW do Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh tổ chức  ngày 4/8. Ảnh:  Thái Oanh

Thành phố Hà Tĩnh đã thực hiện kiêm nhiệm chức danh Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch MTTQ thành phố; Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố; chuyển chức năng công tác nội chính từ Văn phòng Thành ủy về Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; xây dựng đề án vị trí việc làm của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố, Trung tâm Chính trị thành phố.

Đối với các đơn vị sự nghiệp, thành phố đã tiến hành sáp nhập nhiều đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn phù hợp với thực tiễn. Hiện nay, thành phố có 39 đơn vị sự nghiệp trường học và 8 đơn vị sự nghiệp công lập (Trung tâm Chính trị thành phố, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng, Ban Bồi thường - hỗ trợ và tái định cư, Ban Dịch vụ tang lễ và Quản lý nghĩa trang, Đội Quản lý trật tự đô thị, Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông, Trung tâm Y tế).

Đối với xã, phường, thành phố thực hiện việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã đối với 2 xã chưa đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn, theo đó giảm 1 xã; giảm 19 cán bộ, công chức cấp xã; 7 người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Đến tháng 1/2022, xã Đồng Môn đã hoàn thành sắp xếp cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sáp nhập. Đối với thôn, tổ dân phố, địa phương đã giảm 20 thôn, tổ dân phố chưa đảm bảo điều kiện về quy mô số hộ (từ 144 thôn, tổ dân phố năm 2017 xuống còn 124 thôn, tổ dân phố năm 2022). Việc bố trí người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố được đảm bảo thực hiện theo quy định hiện hành, tối đa không quá 2 người một thôn, tổ dân phố.

Tổng số biên chế viên chức giảm tại các đơn vị sự nghiệp công lập là 48 người. Việc thực hiện tinh giản biên chế đã góp phần làm tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công tác tuyển dụng mới công chức, viên chức bảo đảm đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn và yêu cầu vị trí việc làm, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

*Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, trong 5 năm qua, huyện Can Lộc đã chủ động xây dựng kế hoạch, quán triệt sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Can Lộc đã thực hiện sáp nhập từ 23 xã, thị trấn, còn 18 xã, thị trấn (giảm 5 đơn vị); sáp nhập 212 thôn xóm, tổ dân phố xuống còn 187 thôn xóm, tổ dân phố (giảm 25 đơn vị); sáp nhập 23 trạm y tế các xã, thị trấn xuống còn 18 trạm y tế (giảm 5 đơn vị); sáp nhập 16 trường tiểu học, mầm non xuống còn 6 trường học (giảm 10 đơn vị); sáp nhập 6 tổ chức hội thành 3 tổ chức hội.

Số lượng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện thời điểm 30/6/2017 có 71 đơn vị, đến nay còn 58 đơn vị (giảm 13 đơn vị); cán bộ cấp trưởng cùng thời điểm từ 71 người đến nay còn 58 người (giảm 13 người), cấp phó từ 111 người đến nay còn 94 người (giảm 17 người).

Trong 5 năm qua, toàn huyện đã giải quyết tinh giản biên chế theo các hình thức nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay đối với 322 người (gồm 93 cán bộ công chức cấp xã; 156 cán bộ không chuyên trách cấp xã; 2 viên chức Y tế; 5 công chức cấp huyện; 63 viên chức giáo dục; 3 viên chức đơn vị sự nghiệp khác).

leftcenterrightdel
Lãnh đạo huyện Thạch Hà trao tặng giấy khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các Nghị quyết 18, Nghị quyết 19. Ảnh: Thùy Dương 

*5 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà, Hà Tĩnh đã bám sát nội dung các Nghị quyết 18, Nghị quyết 19, từ đó chủ động triển khai; quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân.

Việc rà soát chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị, cá nhân để sắp xếp bố trí hợp lí, tránh chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ được Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo. Qua tinh giản biên chế đã lựa chọn những cán bộ, công chức đủ năng lực, phẩm chất để tiếp tục công tác, phục vụ Nhân dân. Các đơn vị sau sáp nhập, hợp nhất trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả, thành tích nổi bật, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của huyện nhà.

Thạch Hà đã thực hiện các mục tiêu của nghị quyết về sắp xếp tổ chức bộ máy trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, đoàn thể; khối chính quyền huyện; các đơn vị sự nghiệp công lập; các tổ chức hội có tính chất đặc thù; sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; sáp nhập thôn, tổ dân phố. Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 18, Nghị quyết 19, các cơ quan, đơn vị đã giảm tổng số 103 người là cấp trưởng các ban, phòng, ngành, đơn vị sự nghiệp cấp huyện và các chức danh chủ chốt cấp xã; giảm 13 cán bộ, công chức thuộc các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện; giảm 148 cán bộ, công chức cấp xã.

Đối với viên chức, hợp đồng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, tăng 94 người, do tăng biên chế thuộc ngành giáo dục; giảm 77 người làm việc ở các đơn vị sự nghiệp được giao tự chủ tài chính, tự chủ tài một phần tài chính; giảm 474 người hoạt động không chuyên trách cấp xã; giảm 237 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Thạch Hà có số lượng đơn vị thuộc diện phải sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nhiều so với mặt bằng chung của tỉnh nhưng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công. Đến nay, các đơn vị hành chính mới đi vào hoạt động hiệu quả, kinh tế tăng trưởng, văn hóa - xã hội phát triển, an ninh trật tự, an toàn xã hội đảm bảo. Nổi bật như: Nam Điền, Tân Lâm Hương, Lưu Vĩnh Sơn đạt NTM nâng cao; thị trấn Thạch Hà xây dựng đô thị văn minh có nhiều điểm sáng, phấn đấu đạt đô thị loại IV vào năm 2025./.

AK (th)
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực