Đợt bồi dưỡng nhằm trang bị kiến thức, phương pháp mới về công tác dân vận, để từ đó áp dụng ở địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác dân vận trong thời gian tới.

Hội nghị đã quán triệt, trao đổi, truyền thụ các nội dung, chuyên đề cơ bản, quan trọng trong công tác dân vận: Đề án số 04-ĐA/TU ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; Quy chế dân vận của hệ thống chính trị theo Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị; Nghị định 145/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ, phần về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của khối dân vận, tổ dân vận.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn. Ảnh: TG 

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An cũng dành thời gian quán triệt Chỉ thị 05-CT/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng phong trào thi đua Dân vận khéo; Chỉ thị Tăng cường công tác giúp đỡ người khuyết tật Nghệ An; Nghị quyết về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; Kết luận số 105-KL/TU ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 10/10/2016 về Tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số Nghệ An giai đoạn 2016-2021 và những năm tiếp theo; Một số vấn đề liên quan đến công tác tôn giáo.../.

 

Thu Minh (t/h)