Ngày 19/6, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII). Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì và truyền đạt nội dung.

Đồng chí Sơn Minh Thắng quán triệt các nội dung tại hội nghị - ảnh: HM

Các đại biểu đã nghe giới thiệu những nội dung cơ bản được thông qua tại Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII); tập trung làm rõ những quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, bao gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011); Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đại biểu các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để các nội dung của hội nghị sớm đi vào cuộc sống, Đảng ủy Khối đề nghị, các cấp ủy khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt các nội dung của Hội nghị đến toàn thể cán bộ, đảng viên, bảo đảm nội dung, thời gian, tiến độ; tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ, từ đó giúp cán bộ, đảng viên vận dụng đầy đủ, sáng tạo vào nhiệm vụ chuyên môn; Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết gắn với thực hiện tốt công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung, chương trình theo kế hoạch.

Các đại biểu tham gia hội nghị - ảnh: HM

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị nêu cao trách nhiệm của mình trong việc tự nghiên cứu, học tập nghị quyết; kiên quyết, kịp thời phát hiện, đấu tranh, phản bác luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; quyết tâm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, cơ quan, đơn vị và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XII), góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng./.                                                                      

Hoàng Mẫn