Đổi mới phương thức lãnh đạo góp phần quyết định sự phát triển của Thủ đô

Thứ bảy, 18/06/2022 18:19
(ĐCSVN) – Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 30-7-2007 về "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị", Đảng bộ Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả, thành tựu nổi bật, mang lại hiệu quả to lớn, góp phần quan trọng, có tính quyết định đối với phát triển của Thủ đô trong các giai đoạn vừa qua.
leftcenterrightdel
Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ, Đảng bộ Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả, thành tựu nổi bật, có tính quyết định đối với phát triển của Thủ đô trong các giai đoạn vừa qua. 

 Nhiều kết quả, thành tựu nổi bật

Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong suốt lịch sử lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; là công việc hệ trọng, là yêu cầu tất yếu, khách quan, có tính quy luật, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của công tác xây dựng Đảng, bảo đảm cho Đảng phát triển trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt sứ mệnh lịch sử của giai cấp và của dân tộc. Chính vì vậy, trong Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các Nghị quyết của Đảng đều quy định cụ thể về phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng chỉ rõ, thực tiễn lịch sử cách mạng vẻ vang của Đảng ta đã chứng minh, nhờ thường xuyên quan tâm, làm tốt công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, gắn với tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đặc biệt kể từ khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X ban hành và triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TƯ, Đảng ta đã lãnh đạo đất nước, nhân dân giành được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

“Điều đó cho thấy, phương thức lãnh đạo của Đảng đã từng bước được đổi mới, hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và toàn diện; kết quả đó đã khẳng định những giá trị to lớn của Nghị quyết Trung ương 5 khóa X đã đạt được cả về mặt lý luận và thực tiễn”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, với truyền thống 92 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn ý thức sâu sắc về vị trí, vai trò; trách nhiệm trước Đảng, trước dân; gương mẫu đưa Nghị quyết Trung ương 5 khóa X vào cuộc sống. Từ năm 2007 đến nay, Thành ủy Hà Nội đã ban hành trên 500 văn bản để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết 15, đổi mới việc thực hiện Nghị quyết bằng việc xây dựng các chương trình, đề án, đề tài, chuyên đề để chỉ đạo thực hiện những vấn đề mới, có tính cấp bách, bức xúc mà thực tiễn đặt ra cần giải quyết; đặc biệt Thành ủy chỉ ban hành Nghị quyết mới có tính chuyên đề và khi thực sự cần thiết. Chủ động tham mưu với Trung ương, Bộ Chính trị ban hành các chủ trương, nghị quyết để giúp Thủ đô có điều kiện thuận lợi để phát triển nhanh, bền vững như: Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị (năm 2012); quy hoạch phát triển Thủ đô Hà Nội, Luật Thủ đô và mới đây là Nghị quyết số 15 ngày 05/5/2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết 97 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, Thành ủy đã chỉ đạo HĐND TP và HĐND cấp quận tăng cường các hoạt động giám sát đối với UBND, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND của 175 phường. Đồng thời, ban hành Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, củng cố chính quyền nông thôn tại TP Hà Nội”.

Trong công tác tổ chức, cán bộ, Thành ủy Hà Nội chú trọng hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định về công tác cán bộ. Từ năm 2008 đến nay đã ban hành 1 Nghị quyết; ban hành và sửa đổi 22 quy định liên quan đến công tác cán bộ. Đặc biệt, từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Thành ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 04 về “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp”. Đồng thời, thực hiện bài bản việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị. Đến nay đã tinh giản được 1.441 trường hợp, hoàn thành tỷ lệ tinh giản 10% biên chế đến năm 2021 theo đúng tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, góp phần tiết kiệm ngân sách Nhà nước.

leftcenterrightdel
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: Đảng bộ thành phố Hà Nội thể hiện quyết tâm chính trị cao trong đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng.

Chưa hết, Hà Nội sắp xếp giảm 6 đơn vị hành chính cấp xã; tổ chức lại hệ thống chính trị ở khu dân cư, thôn, tổ dân phố theo Đề án số 06 của Thành ủy. Sau sắp xếp đã giảm 2.030 thôn, tổ dân phố, 985 chi bộ, hơn 5.000 cán bộ thôn, tổ dân phố, 5.369 chức danh hoạt động không chuyên trách. Công tác đánh giá cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch, sử dụng cán bộ. Đến nay 100% các cán bộ chủ chốt từ cấp xã đến thành phố đều có trình độ từ Đại học trở lên. Thành phố đã thành lập được 1.465 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước (tăng gấp 3,5 lần trước khi thực hiện nghị quyết 09), phát triển được 8.411 đảng viên mới.

Từ khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X đến nay, Thành ủy, các cấp ủy đảng đã kiểm tra 24.106 lượt tổ chức đảng và 25.180 lượt đảng viên, giám sát 11.620 lượt tổ chức đảng và 35.633 lượt đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát đã gắn kết chặt chẽ với việc công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Hà Nội thành lập Ban chỉ đạo phòng chống, tham nhũng, tiêu cực trong suốt các khóa 15, 16, 17 của Đảng bộ Thành phố. Vừa qua tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Bí thư Thành ủy làm Trưởng Ban chỉ đạo theo tinh thần Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII).

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là chìa khóa cho sự phát triển

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội cho biết, từ thực tiễn 15 năm thực hiện Nghị quyết, Đảng bộ thành phố Hà Nội rút ra 4 bài học kinh nghiệm. Theo đó, muốn thành công bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, trên cơ sở quán triệt sâu sắc vị thế, vai trò của Thủ đô; đánh giá, nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình thực tiễn và vận dụng sáng tạo các vấn đề lý luận để cụ thể hóa, xây dựng thành các chương trình, đề án, kế hoạch công tác; coi trọng công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm. Đồng thời đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị phải trên cơ sở nhận thức đầy đủ mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ; trong việc thực hiện quyền lực của Nhân dân để phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, tránh chồng chéo, tránh khuynh hướng cấp ủy buông lỏng lãnh đạo hoặc bao biện, làm thay. Chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với chính quyền cùng cấp, coi đây là khâu quan trọng.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội cũng nhấn mạnh đến việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, mở rộng dân chủ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của xã hội. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các đoàn thể. Thực hiện tốt nguyên tắc: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”. Mặt khác, quán triệt sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, là nhân tố hàng đầu quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường cải cách hành chính; nắm bắt tình sâu sát tình hình cơ sở, tư tưởng nội bộ cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời giải quyết.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, qua tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết, Đảng bộ Hà Nội đã khẳng định việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị đã đạt được nhiều kết quả, thành tựu nổi bật, mang lại hiệu quả to lớn, góp phần quan trọng, có tính quyết định đối với phát triển của Thủ đô trong các giai đoạn vừa qua.

Đặc biệt, mới đây Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5-5-2022 về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, cùng với Nghị quyết số 11-NQ/TƯ ngày 10-2-2022 về “Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đây là cơ sở chính trị, là chủ trương, định hướng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để Thủ đô Hà Nội cùng các tỉnh, thành phố phía Bắc phát triển nhanh, bền vững và toàn diện, với mục tiêu, định hướng, tầm nhìn trung và dài hạn. Trong đó, Bộ Chính trị đã đề ra 4 quan điểm, 2 nhóm mục tiêu lớn đối với từng giai đoạn, 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội.

leftcenterrightdel
 Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, từ thực tiễn 15 năm thực hiện Nghị quyết 15, Đảng bộ thành phố Hà Nội rút ra 4 bài học kinh nghiệm.

Đó là phát triển Thủ đô Hà Nội phải thực sự xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn; phát triển nhanh, bền vững, có sức lan tỏa để thúc đẩy vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, Đảng bộ thành phố Hà Nội thể hiện quyết tâm chính trị cao trong đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương đã nêu, sớm đưa Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, tạo bước phát triển toàn diện, bứt phá của Thủ đô Hà Nội.

Theo Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, trước mắt, Hà Nội sẽ cùng với các địa phương liên quan phấn đấu hoàn thành Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội trước năm 2027 theo chủ trương đầu tư đã được Bộ Chính trị và Quốc hội thông qua; tập trung chỉ đạo hoàn thiện các quy hoạch Thủ đô Hà Nội; phấn đấu đến năm 2025 có từ 3 đến 5 huyện phát triển thành quận; sửa đổi Luật Thủ đô năm 2012 và tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị; đồng thời tiếp tục khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế Thủ đô đang gặp phải.

Hà Nội sẽ tiếp tục bám sát và tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tiễn của Thủ đô, tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thực sự gương mẫu, đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện, tiêu biểu; phát triển Thủ đô trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước, thể hiện rõ nét trách nhiệm: “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, xứng đáng với kỳ vọng và niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước dành cho Thủ đô Hà Nội./.

Thu Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực