Phát huy vai trò tự quản trong học tập và rèn luyện của Đảng viên

Thứ ba, 04/01/2022 11:39
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Phát huy vai trò tự quản trong học tập, tu dưỡng và rèn luyện của đảng viên ở các chi bộ lớp học viên là một nội dung cơ bản, quan trọng trong công tác xây dựng đảng ở Học viện Chính trị hiện nay; việc đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý đảng viên là vấn đề cấp thiết, đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy đơn vị phải có nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả.
Một lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.
Ảnh: Minh Khuê/dangcongsan.vn 

Trong đó, phát huy vai trò tự quản là yếu tố quan trọng và then chốt góp phần xây dựng cấp ủy, chi bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới, giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học.   

Học viện Chính trị là trung tâm đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch, giảng viên khoa học xã hội và nhân văn quân sự; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Quân đội nhân dân Lào, Quân đội Hoàng gia Campuachia; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ cấp cục, vụ, viện và tương đương ở các Ban, Bộ, ngành của Trung ương; đào tạo hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị; đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ - nguồn nhân lực chất lượng cao cho Quân đội và phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước[1]. Những năm qua, công tác quản lý đảng viên ở các chi bộ lớp học viên đã có nhiều chủ trương, biện pháp thiết thực, hiệu quả. Một trong những biện pháp được cấp ủy, chỉ huy các cấp chú trọng là: đề cao vai trò tự quản trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện của từng đảng viên; đây là một trong những biện pháp rất quan trọng quyết định đến chất lượng công tác quản lý đảng viên.

Với mục tiêu, yêu cầu đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch, giảng viên khoa học xã hội và nhân văn quân sự, học viên tốt nghiệp ra trường đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy quản lý; chính ủy trung đoàn, sư đoàn, bí thư đảng ủy, khoa, hệ; chủ trì và tiến hành hoạt động công tác đảng, công tác chính trị tại cơ quan, đơn vị. Năm học 2020 - 2021, 2021 - 2022; việc phát huy vai trò tự quản trong học tập, tu dưỡng và rèn luyện của đảng viên là học viên ở các chi bộ lớp đã có sự trưởng thành rõ nét, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng quản lý đảng viên, xây dựng chi bộ, đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đơn vị chính quy, tiên tiến, mẫu mực[2]     

Để phát huy hơn nữa vai trò tự quản của đảng viên là học viên ở các chi bộ lớp học viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đào tạo của Học viện, cũng như yêu cầu mới của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, các cấp ủy, tổ chức đảng và từng đảng viên cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mỗi đảng viên trong tự quản, tự tu dưỡng và rèn luyện.

Đây là một trong những nội dung quan trọng quyết định đến chất lượng công tác quản lý đảng viên. Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy đơn vị thường xuyên tiến hành có hiệu quả các hoạt động giáo dục, nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm, làm cho cán bộ, đảng viên thấy rõ vai trò, tầm quan trọng, sự cần thiết phải tự rèn luyện, tự tu dưỡng, tự khép mình vào các tổ chức trong quá trình đào tạo tại Học viện Chính trị. Thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm cho việc tự rèn luyện, tự quản lý trở thành một nhu cầu của bản thân, thói quen trong sinh hoạt, học tập của từng đảng viên. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị thường xuyên nắm, kiểm tra, chấn chỉnh, nhắc nhở, rút kinh nghiệm đánh giá kịp thời kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng đảng viên. Phát huy tinh thần tự giác, tự quản, tự học, tự tu dưỡng rèn luyện, tự kiểm tra đánh giá của từng đảng viên đối chiếu với mục tiêu, yêu cầu đào tạo, nhiệm vụ tiêu chuẩn của người đảng viên nói chung, đảng viên là học viên đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch và giảng viên khoa học xã hội và nhân văn quân sự nói riêng.

Mỗi đảng viên chấp hành và thực hiện nghiêm nề nếp, chế độ quy định trong học tập, sinh hoạt

Đảng viên là cán bộ, là học viên, là quân nhân, chịu sự quản lý của cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy đơn vị thông qua điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định của quân đội và Học viện. Đồng thời, mỗi đảng viên còn phải thực hiện nghiêm nề nếp, chế độ sinh hoạt Đảng trong học tập, rèn luyện tại Học viện; đây là yếu tố trực tiếp để quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên và tự quản của mỗi đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu đào tạo. Bởi vậy, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần duy trì và thực hiện nghiêm nề nếp, chế độ sinh hoạt Đảng và quản lý chất lượng đảng viên; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, quy chế, quy định của Học viện đề cao vai trò tự giác trong chấp hành và tự quản của từng đảng viên; tạo môi trường thuận lợi để mỗi đảng viên phấn đấu, rèn luyện nâng cao hiệu quả tự quản, tự tu dưỡng.

Mỗi học viên là đảng viên xác định đầy đủ nội dung, hình thức, biện pháp tự quản, tự rèn phù hợp, hiệu quả với mục tiêu, yêu cầu đào tạo.

Tự quản, tự tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên là học viên ở các chi bộ lớp phải được tiến hành thường xuyên và chặt chẽ. Việc tự xác định những nội dung, hình thức tự quản, tự rèn sẽ tăng tính tích cực, chủ động, sáng tạo, khoa học, hiệu quả của từng đảng viên trong quá trình đào tạo tại Học viện Chính trị. Căn cứ vào nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ, kế hoạch công tác của người chỉ huy và nhiệm vụ, tiêu chuẩn của người đảng viên, học viên; mỗi đảng viên phải xác định những nội dung, hình thức, biện pháp tự quản, tự tu dưỡng trong học tập và rèn luyện sao cho phù hợp; trên cơ sở quy định của các cấp ủy, chi bộ, kế hoạch tự tu dưỡng, rèn luyện đảng viên có thể được xác định chung với kế hoạch tự học tập, tự giáo dục được cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể. Trong đó, tập trung vào những nội dung: chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác, xu hướng phát triển của tình hình nhiệm vụ. Đặc biệt chú trọng vào những nội dung bản thân còn hạn chế; gắn việc tự quản của đảng viên với đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới". Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện tốt Cuộc vận động với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua, các cuộc vận động của toàn quân.

Với các nội dung, hình thức, biện pháp tự quản trong học tập, tu dưỡng đã được xác định, từng đảng viên là học viên đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch; giảng viên khoa học xã hội và nhân văn quân sự phải thực hiện nghiêm túc, triệt để, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện mỗi đảng viên cần thường xuyên tự đối chiếu với nội dung, chỉ tiêu, kết quả đạt được, nguyên nhân, biện pháp tự điều chỉnh, hoặc nhờ sự giúp đỡ của tập thể lớp, của đồng chí, đồng đội, nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Nêu cao đức tính kiên trì, bền bỉ khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện trong quá trình đào tạo.

Ở mỗi cán bộ, đảng viên đức tính kiên trì, bền bỉ khắc phục khó khăn trong học tập, rèn luyện là quá trình hình thành, phát triển những thói quen, hành vi tốt, từ phẩm chất đạo đức, kỹ năng, phương pháp tác phong công tác của người đảng viên, người  học viên. Thông qua đó, mỗi đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, trong sáng, trình độ năng lực tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong quá trình đào tạo cũng như sau khi tốt nghiệp ra trường. Tự quản trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện của mỗi đảng viên là sự khổ luyện công phu, quá trình đấu tranh gay gắt giữa yêu cầu và khả năng, giữa cái đúng và cái sai, giữa cái tiến bộ với cái lạc hậu, giữa lợi ích của tập thể với lợi ích của cá nhân. Đòi hỏi mỗi đảng viên là học viên đào tạo cán bộ chính trị phải thực sự tự tin, bản lĩnh, kiên trì, dũng cảm, phát huy nội lực phấn đấu đạt được những kết quả như mong muốn trong học tập, công tác.

Với mục tiêu đào tạo trở thành cán bộ chính trị cấp chiến dịch, chiến thuật; giảng viên khoa học xã hội và nhân văn quân sự, đảng viên trước khi tốt nghiệp ra trường, việc tự quản, tự tu dưỡng, rèn luyện trong học tập của đảng viên là học viên  chi bộ lớp ở Học viện Chính trị là quá trình khổ luyện, khó khăn, phức tạp, đòi hỏi mỗi đảng viên phải có tính tự giác, tinh thần trách nhiệm cao, sự nỗ lực cố gắng phấn đấu  không ngững, tinh thần khắc phục khó khăn mới có thế đạt được kết quả như mong muốn. Việc tự quản, tự tu dưỡng, rèn luyện trong học tập của mỗi đảng viên là học viên phải trên cơ sở xây dựng động cơ đúng đắn, thái độ nhiệt huyết, biến quá trình quản lý của cấp ủy, chi bộ thành quá trình tự quản lý của bản thân, luôn đặt mình vào trong tổ chức, đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân; có như vậy mới trở thành đảng viên tốt, góp phần tích cực vào nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ, hoàn thành thắng các nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.


[1] Diễn văn kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống HVCT (25/10/1951 - 25/10/2021) và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân

[2]  Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị lần thứ XVI, tháng 10 năm 2020, tr.62

Thượng tá, Ths Vương Đức Thương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực