Tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng ở các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm

Thứ ba, 16/01/2018 17:54
(ĐCSVN) - Năm 2018, Đảng ủy Khối và các cấp đảng ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng ở các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm.

Các đại biểu tham dự hội nghị - ảnh: HM

Ngày 16/1, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Các đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng cho biết: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ mười nhằm góp ý, đánh giá báo cáo tổng kết công tác năm 2017; nhiệm vụ công tác năm 2018 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; góp ý và đánh giá vào báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2017, nhiệm vụ công tác năm 2018 của Đảng bộ Khối.

Năm 2017, với tinh thần đổi mới và quyết tâm chính trị cao, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối; từ đó, cụ thể hóa vào các nghị quyết chuyên đề, chỉ thị để lãnh đạo, chỉ đạo. Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo phương châm tiếp tục hướng về cơ sở; tăng cường làm việc với các cấp ủy để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý những vấn đề phát sinh...

Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã tăng cường phối hợp có hiệu quả, thực chất với các đảng đoàn, ban cán sự và lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu đề xuất nhiều giải pháp, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng khá. Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng được Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã quan tâm. Bên cạnh việc tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và phối hợp quản lý các lớp học theo chương trình đề ra. Năm 2017, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối tổ chức 12 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng; 13 lớp đảng viên mới; 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy…; Các đảng ủy trực thuộc tổ chức bồi dưỡng cho 2.439 đảng viên mới, 2.433 quần chúng ưu tú.

Về công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát được các cấp ủy đảng trong Đảng bộ khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả. Đảng ủy Khối quyết định thành lập 11 đoàn kiểm tra, 3 đoàn giám sát đối với 14 đảng bộ trực thuộc, kiểm tra đối với 11 ban thường vụ đảng ủy trực thuộc. Các đoàn kiểm tra, giám sát trực tiếp làm việc đối với 182 tổ chức đảng trực thuộc. Các cấp ủy trực thuộc tiến hành kiểm tra theo điều 30 - Điều lệ Đảng đối với 987 tổ chức đảng, trong đó, kiểm tra 56 đảng ủy cơ sở và giao quyền cấp trên cơ sở, 18 đảng ủy bộ phận, 886 chi bộ; kiểm tra 5.681 đảng viên, trong đó 927 đảng viên được kiểm tra là cấp ủy viên các cấp. 

Đảng ủy Khối đã tập trung tổng kết, kiện toàn mô hình tổ chức, từng bước làm rõ chức năng nhiệm vụ của tổ chức đảng trong Đảng ủy Khối; đồng thời đóng góp tích cực trong việc tham gia xây dựng Đề án Trung ương 6 khóa XII. Công tác dân vận tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối đã nhận thức rõ về vị trí, vai trò của công tác dân vận, đặc biệt là công tác dân vận trong cơ quan Nhà nước, tăng cường dân chủ ở cơ sở, từ đó trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Năm 2018, bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung thực hiện toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chấn chỉnh kỷ cương, xây dựng các cơ quan Trung ương liêm chính, hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng. Tăng cường phối hợp công tác với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tập trung củng cố và nâng cao chất lượng cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (7/11/1948 - 7/11/2018).

Về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, Đảng ủy Khối và các cấp đảng ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng ở các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm; chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Quan tâm đôn đốc việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Đảng.

 

Các đại biểu tham luận tại hội nghị - ảnh: HM

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng nêu rõ, trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm đã được các đại biểu dự Hội nghị xác định thực hiện trong năm 2018. Ban Chấp hành và các đảng ủy trực thuộc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của Đảng ủy Khối; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện để đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống; chủ động phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo cơ quan trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ. Trong đó tập trung tham mưu thực hiện tốt Kế hoạch số 07-KH/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Đồng chí Sơn Minh Thắng đề nghị Đảng bộ tập trung chỉ đạo, có giải pháp cụ thể thực hiện nghiêm các nhóm nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Quy định số 10-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XI về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp". Các cấp ủy tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng ở các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm; chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên...  

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) và Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (7/11/1948 - 7/11/2018)./.

Hoàng Mẫn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực