Sáng 29/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt các nghị quyết, quy định, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và các nghị quyết, kế hoạch, công văn của Tỉnh ủy với điểm cầu chính tại hội trường Tỉnh ủy, từ đó tiếp sóng đến 8 điểm cầu tại các địa bàn.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu chính hội trường Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Theo đó, các đồng chí báo cáo viên sẽ báo cáo tình hình một số nội dung về Nghị quyết số 56-NQ/TW, ngày 05/3/2020 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045; Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; Thông báo kết luận số 158-TB/TW, ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới; Thông báo kết luận số 160-TB/TW, ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 06/3/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Kết luận số 69-KL/TW, ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; ...

 Phát biểu khai mạc hội nghị, TS Bùi Văn Nghiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh long nhấn mạnh, các văn bản được triển khai tại Hội nghị là những văn bản mang tính chỉ đạo chiến lược, lâu dài trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, xây dựng hệ thống chính trị, an ninh quốc gia…trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Thông qua việc triển khai, quán triệt các văn bản này, nhằm giúp các đại biểu nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung; nắm vững những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, hành động, phát huy đầy đủ trách nhiệm của mình để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả trên mỗi cương vị công tác tại địa bàn, lĩnh vực thuộc trách nhiệm được phân công.

 Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long thì sau hội nghị này, cấp xã, phường, thị trấn và tương đương phải khẩn trương tiến hành triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tại cấp mình bằng hình thức trực tiếp và hoàn thành trước ngày 15/11/2020./.

Tin, ảnh: Phạm Quang Chiến