Phát biểu tại Lễ khai giảng, PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Liên quan đến công tác kiểm tra của Đảng hiện nay, có rất nhiều vấn đề cần nghiên cứu, cần có sự thảo luận, đóng góp ý kiến của các đồng chí đang trực tiếp làm công tác này. Qua lớp bồi dưỡng sẽ giúp cho các cán bộ làm công tác kiểm tra nâng cao năng lực, chuyên môn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

PGS.TS Nguyễn Viết Thảo mong muốn, với vốn lý luận và kinh nghiệm thực tiễn đã tích lũy được qua thời gian công tác, các học viên của lớp học sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nội quy, thời gian lên lớp; trao đổi, thảo luận làm sâu sắc hơn những vấn đề đặt ra trong công tác kiểm tra của Đảng hiện nay.

Khai giảng lớp Bồi dưỡng công tác kiểm tra. (Ảnh: Tường Vy)

Tham gia lớp học, 37 học viên sẽ nghe, trao đổi, thảo luận các chuyên đề: Những vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay; Phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ hiện nay; Quan điểm của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Hệ thống tổ chức, hoạt động của Ủy ban Kiểm tra các cấp hiện nay và vai trò của Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp tỉnh; Công tác lãnh đạo của Ủy ban Kiểm tra đối với việc tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra; Thực trạng công tác kiểm tra và xử lý kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm hiện nay; Kỹ năng chủ trì xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát hằng năm và nhiệm kỳ./.

Tường Vy