Báo cáo việc đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam Nguyễn Phi Long cho biết, thanh niên tôn giáo của nước ta hiện có trên 4,2 triệu người chiếm 17,18% tổng số 25 triệu thanh niên Việt Nam và chiếm 4,98% dân số cả nước.

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: Minh Châu

Quán triệt quan điểm của Đảng và chính sách của Nhà nước về công tác tôn giáo, các cấp bộ Đoàn, Hội đã tăng cường công tác đoàn kết tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo. Nhiều cơ sở đã có những cách làm hay, mô hình hiệu quả thu hút, tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo tham gia các phong trào, hoạt động của Đoàn, Hội, động viên thanh niên tín đồ tôn giáo hăng hái tham gia các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, cơ sở.

Để đoàn kết tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo hiệu quả, các cấp bộ Đoàn, Hội đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên tín đồ tôn giáo về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; thường xuyên vận động thanh niên, tín đồ tôn giáo và các chức sắc trẻ tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước “sống tốt đời, đẹp đạo”, thực hiện tín ngưỡng tôn giáo lành mạnh đúng pháp luật.

Các cấp bộ Đoàn, Hội trong cả nước đã triển khai các phong trào, các chương trình hành động, động viên và tổ chức cho đoàn viên, hội viên, thanh niên tín đồ tôn giáo tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; đẩy mạnh các phong trào, hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội; tổ chức cho đoàn viên, hội viên thanh niên tín đồ tôn giáo tham gia các hoạt động tình nguyện tại chỗ, tham gia vào các công trình, phần việc thanh niên.

Cùng với những kết quả đạt được, Ban Bí thư Trung ương Đoàn kiến nghị cần tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức về chủ trương, quan điểm, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước cho đội ngũ chức sắc, chức việc và thanh niên tín đồ tôn giáo; vận động các chức sắc, chức việc thanh niên tín đồ tôn giáo tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tổ chức Đoàn, Hội phát động.

Nhà nước cần tăng cường đầu tư và thực hiện có hiệu quả các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và thanh niên vùng khó khăn có đông tín đồ tôn giáo; tiếp tục triển khai chương trình đưa trí thức trẻ về làm Phó Chủ tịch tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào theo đạo sinh sống, đẩy mạnh đầu tư phát triển các mô hình làng thanh niên lập nghiệp ở vùng đông đồng bào theo tôn giáo ở vùng sâu, vùng xa; có cơ chế khuyến khích động viên thanh niên, tín đồ tôn giáo tham gia các hoạt động phong trào; tăng cường xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ vui chơi, giải trí lành mạnh cho thanh thiếu niên vùng tôn giáo để tổ chức Đoàn, Hội có điều kiện đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo…


Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn
phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Minh Châu

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự phối hợp của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam đã triển khai nhiều phương thức hiệu quả bằng các phong trào, chương trình hành động để vận động thanh niên tín đồ tôn giáo tích cực hưởng ứng các hoạt động tình nguyện, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để nâng cao hiệu quả công tác đoàn kết tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị Trung ương Đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn kết tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo theo hướng đi vào chiều sâu để thanh niên hiểu và tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác tôn giáo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và thanh niên vùng khó khăn có đông tín đồ tôn giáo.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam yêu cầu Trung ương Đoàn quan tâm củng cố tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, bồi dưỡng, đào tạo kiến thức nghiệp vụ công tác cho cán bộ Đoàn, Hội ở cơ sở để nắm được tâm tư, nguyện vọng của thanh niên trong đó có thanh niên tín đồ tôn giáo; phát động các phong trào, cuộc vận động để thanh thanh niên tín đồ tôn giáo có điều kiện cống hiến, trưởng thành; chú trọng xây dựng các thiết chế sinh hoạt ở địa phương để lôi cuốn thu hút, tập hợp thanh niên trong đó có thanh niên tín đồ tôn giáo./.

Minh Châu